Twintig keer meer Vlaamse werklozen gesanctioneerd

Uit een antwoord van een schriftelijke vraag van Maggie over de meldingen van de gewestelijke arbeidsdiensten voor bemiddeling aan de RVA inzake de werkonwilligen, blijkt dat er twintig keer meer Vlaamse werkonwillge werklozen dan Waalse worden gesanctioneerd. Dergelijke cijfers bevestigen volgens volksvertegenwoordiger Maggie De Block het vermoeden dat de Waalse diensten voor arbeidsbemiddeling minder geneigd om streng op te treden tegen werkonwillige werklozen.

Twintig keer meer Vlaamse werklozen gesanctioneerd dan Waalse in eerste semester 2003

Van de 5.446 transmissies van werkonwillige werklozen die in het eerste semester van 2003 werden verricht door de VDAB, Forem en BGDA naar de RVA, kwamen er amper 367 of 6.74% van het Waals gewest. Dat is opnieuw meer dan een vol procentpunt lager dan het aandeel van het Waals Gewest in de transmissies in 2002 dat toen op 7.99% lag. 3.579 transmissies of 65.72% (t.o.v. 64.97% in 2002) kwamen van de VDAB en 1.500 of 27.54% (t.o.v. 27.04% in 2002) van de BGDA.

Wanneer enkel rekening wordt gehouden met de werkzoekenden buiten wachttijd blijkt dat drie op de vier transmissies – 75.10% of 2.546 om precies te zijn – van Vlaanderen afkomstig zijn. Welgeteld 93 van de in totaal 3.390 transmissies, ofwel slechts 2.74% werden door de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding Forem verricht. In Brussel bedroeg het aantal transmissies 751 of 22.15%. In Vlaanderen komt hier nog duidelijker tot uiting met liefst 2.546 transmissies, ofwel 75.10%.

Concreet betekent dit dat van het totaal aantal transmissies bijna 2 op 3 uit Vlaanderen komen. Wanneer we de werkzoekenden in wachttijd niet meetellen, bedraagt dat aantal 3 op 4.

8 op 10 gesanctioneerde werklozen wonen in het Vlaams Gewest

Schrijnender zijn de cijfers van het aantal beslissingen dat de RVA nam om werkonwillige werklozen effectief te sanctioneren. Onder deze term verstaan we ofwel een verwittiging, ofwel uitsluiting met of zonder uitstel, ofwel verlenging van de wachttijd. Meer dan acht op de tien (81.93%) van de 2.147 beslissingen met gevolg werden genomen ten aanzien van Vlaamse werklozen, 14.02% ten aanzien van de Brusselaars en welgeteld 4.05% ten aanzien van Waalse werklozen.

Dat betekent dat in 2002 twintig keer meer Vlaamse werkzoekenden werden gesanctioneerd dan Waalse.

De cijfers werden bekend gemaakt door de Minister van Werk en Pensioenen in antwoord op een schriftelijke vraag van Volksvertegenwoordiger Maggie De Block. (cijfers in bijlage)

Voor Maggie De Block versterken deze cijfers andermaal het vermoeden dat de diensten voor arbeidsbemiddeling in het Waals Gewest minder geneigd zijn om transmissies van werkonwillige werkzoekenden door te geven aan de RVA dan in Vlaanderen. Evenwel wijst het VLD-Kamerlid erop dat de cijfers dateren van vooraleer de werkgelegenheidsconferentie heeft plaatsgevonden en er een nieuw akkoord werd bereikt tussen de federale overheid en de deelgebieden inzake het controleren van de arbeidsbereidheid van werkzoekenden.

Maggie De Block hoopt dat deze cijfergegevens de Minister van Werk en Pensioenen zullen aanzetten om zeer van nabij toe te zien dat de afspraken met betrekking tot het verbeteren van de transmissies die werden gemaakt tijdens de werkgelegenheidsconferentie effectief zullen worden nageleefd en met dezelfde mate van gestrengheid over het ganse Belgische grondgebied zullen worden toegepast.

De communautaire dimensie is hierbij geen doel op zich. Maar aangezien de werkloosheidsreglementering nog een federale aangelegenheid is, mag er worden van uit gegaan dat die in het ganse land op dezelfde manier en met dezelfde graad van gestrengheid wordt uitgevoerd.

Nul gesanctioneerde werkweigeraars in Waals Gewest, één in Brussel, 105 in Vlaanderen

Uit de cijfergegevens blijkt verder dat 5.359 of 98% van de transmissies betrekking heeft op werklozen die niet komen opdagen nadat ze zijn opgeroepen door de dienst voor arbeidsbemiddeling. Transmissies omwille van een gebrek aan positieve medewerking, werkweigering, of het weigeren of stopzetten van een beroepsopleiding zijn veel minder frequent. Maar ook dan blijven de verschillen tussen de gewesten onwaarschijnlijk groot: met uitzondering van één (1!) werkzoekende uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen alle gesanctioneerde werkweigeraars uit Vlaanderen, en zo ook 74 van de 80 personen die een gebrek aan positieve medewerking hebben getoond. In het Waals Gewest zou er volgens de cijfers niet één werkweigeraar zijn.

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.