Vandaag stond in de commissie Sociale Zaken het wetsvoorstel van Maggie en haar collega Annemie Turtelboom geagendeerd.

De bevoegde staatssecretaris kwam er uitleg verschaffen over de aangekondigde plannen van de regering ter zake.

Voorlopig wordt het wetsvoorstel van Maggie niet behandeld. Immers op het kabinet is men volop bezig met de voorbereidingen van een nieuw KB dat de veiligheidsco├Ârdinatie regelt. Binnen de Hoge Raad voor de Preventie en Veiligheid op het werk wordt een adhoc commissie opgericht waarin alle belanghebbenden zullen zetelen.

De veiligheid blijft primordiaal en de geplande aanpassingen kaderen binnen de Europese richtlijn. Er zal een analyse gemaakt worden van deze richtlijn en eventueel zal dit aangekaart worden bij de Europese Commissie.

De belangrijkste criteria zijn de volgende :

* Oppervlakte – 500m2

* Geen aparte regeling voor grote bouwwerken

* Toegang tot de co├Ârdinatie wordt vereenvoudigd voor architecten en aannemers, behalve voor diegenen die in het verleden ter zake in gebreke zijn gebleven

Er werd dan ook in de commissie beslist dat zowel het wetsvoorstel als het voorstel van resolutie hangende zullen blijven. En dat men het KB zal afwachten. Maggie drong aan op een snelle inwerkingtreding en hoopte dat het overleg met de verschillende belanghebbenden niet zal leiden tot een uitholling of uitstel van de inwerkingtreding.

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.