Archieven van de maand december, 2004

Procedure collectief ontslag

vrijdag 31 december 2004

Uit een studie van het advocatenkantoor Claeys & Engels is gebleken dat de procedure van het collectief ontslag van werknemers bij gehele of gedeeltelijke sluiting van ondernemingen in België met gemiddeld tachtig dagen ongeveer even groot of zelfs kleiner is dan in het buitenland.

Schijnzelfstandigen – schijnwerknemers

donderdag 30 december 2004

Binnen de regering werken de Ministers van Middenstand & Landbouw, Werk en Consumentenzaken en Sociale Zaken en Pensioenen aan een wetsontwerp dat het fenomeen van de schijnzelfstandigen moet aanpakken. Maar fenomeen bestaat ook bij de werknemers, de zogenaamde schijnwerknemers dus. voor het antwoord, gelieve hier te klikken, pag.8814 ev

Herintreden huisvrouwen op de arbeidsmarkt

woensdag 29 december 2004

Uit een studie van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) blijkt dat één op drie huisvrouwen wil herintreden op de arbeidsmarkt om financiële redenen of om het isolement te doorbreken. Tegelijk wordt vastgesteld dat vooral oudere vrouwen veel minder de moderne technieken beheersen en dus een ernstige arbeidshandicap ondervinden in hun zoektocht naar werk.

Projecten ivm telewerk bij de overheid

dinsdag 28 december 2004

Tijdens de superministerraad in Gembloers van januari 2004 werd beslist om telewerken een volwaardige plaats te geven binnen het arbeidscircuit. Maar telewerken stuit op een aantal praktische en juridische bezwaren. Maggie wenste te vernemen of er binnen de adminsitratie projecten bestaan. voor het antwoord, gelieve hier te klikken,pag. 8601 ev

Knelpunten telewerken

maandag 27 december 2004

Inzake telewerk bestaan er een aantal knelpunten vooral voor wat het ARAB betreft. De regering besliste begin januari 2004 om een paar van die knelpunten te bekijken. Maggien wenste de stand van zaken hierover te kennen. voor het antwoord, gelieve hier te klikken, pag. 8787 ev.

Verslag bespreking begroting plenaire vergadering 22/12/2004

donderdag 23 december 2004

Wilt u het verslag lezen van de bespreking van de begroting, luik Sociale Zaken ? Hieronder vindt u een link naar het beknopt verslag, waarin ook de tussenkomst van Maggie vermeld staat. voor het verslag, gelieve hier te klikken

Tussenkomst begroting 2005 – luik gezondheidszorgen

woensdag 22 december 2004

Maggie is vandaag in plenaire vergadering tussengekomen nav de begroting 2005 luik Gezondheidszorgen. In haar tussenkomst had ze verschillende aandachtspunten oa de gegevensverwerking, responsabilisering en het geneesmiddelenbeleid.

Programmawet

dinsdag 21 december 2004

De vorige week goedgekeurde programmawet, bevat een aantal belangrijke maatregelen die zowel betrekking hebben op het statuut van de zelfstandige als op de werkgelegenheid. Een greep uit de maatregelen.

Oprichting stookoliefonds

maandag 20 december 2004

Afgelopen donderdagavond werd in de Kamer de zogenaamde programmawet goedgekeurd. Een van de maatregelen die in deze wet vervat zit, is de oprichting van het zogenaamde stookoliefonds. Reeds op de ministerraad van 15 oktober ll. besliste de regering dergelijk fonds op te richten.

Amendement artikel 75 programmawet

zaterdag 18 december 2004

Afgelopen woensdag werd in de plenaire vergadering een ganse dag gedebatteerd over de programmawet (wet die maatregelen omvat die uitvoering moet geven aan de begroting). Op de valreep werd door de VLD-fractie nog een amendement ingediend dat specifiek betrekking heeft op de heffing die de farmaceutische industrie dient te betalen aan de sociale zekerheid.