Archieven van de maand februari, 2005

Zelfstandigenstatuut publieke mandatarissen (4)

donderdag 24 februari 2005

Na de vergadering van het kernkabinet van afgelopen woensdag heeft de regering beslist om op een andere manier een sociale zekerheidsbijdrage te innen van de zelfstandigen die tevens een publiek mandaat hebben. Dit om onnodige veranderingen en extra kosten te vermijden.

Cijfers RVA-controles

woensdag 23 februari 2005

Op geregelde tijdstippen stelt Maggie schrifteljke parlementaire vragen over het aantal RVA-controles. Uit een herberekening per regio blijkt het volgende.

Zelfstandigenstatuut publieke mandatarissen (3)

dinsdag 22 februari 2005

In een antwoord op een tweede mondelinge vraag over het zelfstandig statuut van de publieke mandatarissen, vandaag in de commissie Bedrijfsleven, heeft de bevoegde minister Laruelle geantwoord dat men blijft vasthouden aan het eerder gesteld algemene principe. Namelijk de publieke mandatarissen worden op een zelfde manier behandeld als personen die een mandaat opnemen in een […]

Zelfstandigenstatuut publieke mandatarissen (2)

vrijdag 18 februari 2005

Politiek mandatarissen die uit hoofde van hun politiek mandaat een bestuursmandaat uitoefenen in private of publieke instellingen zijn vanaf 1 januari 2005 onderworpen aan sociale bijdragen in de regeling van zelfstandigen. Dit werd beslist bij programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2004).

Zelfstandigenstatuut publieke mandatarissen

woensdag 16 februari 2005

In de programmawet van 27 december 2004 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2004) is een artikel opgenomen waardoor politieke mandatarissen, die in hoofde van hun politiek mandaat een bestuursmandaat uitoefenen in publieke of private instellingen, vanaf 1 januari 2005 onderworpen zijn aan de sociale bijdragen in de regeling van de zelfstandigen. Voor […]

Schijnzelfstandigen – schijnwerknemers

vrijdag 11 februari 2005

Binnen de regering werken de Ministers van Middenstand & Landbouw, Werk en Consumentenzaken en Sociale Zaken en Pensioenen aan een wetsontwerp dat het fenomeen van de schijnzelfstandigen moet aanpakken. Volgens het regeerakkoord zal de regering wetgevende maatregelen nemen waaronder het vastleggen van welomschreven criteria om het fenomeen van de schijnzelfstandigen tegen te gaan.

Jonge sollicitanten – weinig of geen respons

donderdag 10 februari 2005

Een Limburgse jongedame heeft een ludieke actie op stapel gezet onder het motto ?Neem een sinaasappel mee naar je sollicitatiegesprek?. Ze is het beu om bij het solliciteren met een kluitje in het riet te worden gestuurd en roept jonge sollicitanten op om met een sinaasappel op zak te gaan solliciteren. Wanneer de sollicitant merkt […]

Bevallingsverlof – aanrekening eerste verlofdag

woensdag 9 februari 2005

Op het vlak van moederschapsbescherming en bevallingsverlof wijst de Raad van Gelijke Kansen in zijn advies nr. 84 betreffende de verloven ter bevordering van de combinatie van gezins- en beroepsleven op het feit dat een vrouw die gewerkt heeft of voor de arbeidsmarkt beschikbaar bleef op de dag van haar bevalling die dag als eerste […]

Preventie alcoholmisbruik in bedrijven

dinsdag 8 februari 2005

Uit een enqu?te blijkt dat 85% van de bedrijven kampt met problemen van alcoholmisbruik bij zijn werknemers. Slechts 37% van de bedrijven voert een preventief alcoholbeleid. voor het antwoord gelieve hier te klikken, pag. 9889 ev.

Herfinanciering Sociale Zekerheid

maandag 7 februari 2005

Blijkens een interview in de RUG-kranten op 16-17 oktober jl. stelt de Minister van Werk en Consumentenzaken dat inzake de herfinanciering van de sociale zekerheid ‘we ons niet langer kunnen verstoppen.’ De tijd begint te dringen, in de lente van volgend jaar moeten we een groot debat voeren over de herfinanciering van de sociale zekerheid.