Archieven van de maand maart, 2005

stand van zaken wetsvoorstel vrijwilligerswerk

donderdag 31 maart 2005

De VLD is verheugd dat de behandeling van het wetsvoorstel betreffende de rechten van de vrijwilligers volop bezig is. Een aantal amendementen zijn neergelegd en worden momenteel besproken in de commissie Sociale Zaken.

Promoten zelfstandig ondernemerschap bij vrouwen

woensdag 30 maart 2005

Uit cijfers van het Steunpunt werkgelegenheid blijkt dat het Vlaams Gewest 351.000 ondernemers betreft. Dat betekent dat 8.9% van de bevolking op arbeidsleeftijd actief is als ondernemer. Het Europese gemiddelde bedraagt 9.4%.

Deeltijdse hervatting – arbeidsongeschiktheid – zelfstandigen

dinsdag 29 maart 2005

Het Beheerscomit? van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV heeft een werkgroep samengesteld, die zich onder meer heeft gebogen over het probleem van zelfstandigen die werden erkend als zijnde arbeidsongeschikt, maar die hun vroegere zelfstandige activiteit graag deeltijds zouden hervatten.

Aanwerving allochtone werknemers

vrijdag 25 maart 2005

De directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) heeft ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Racisme een oproep gedaan waarin hij stelt dat bedrijven zouden moeten worden gestimuleerd, zelfs verplicht tot het opstellen van banenplannen voor allochtonen.

Drugs- en alcoholtest bij werknemers

donderdag 24 maart 2005

Het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers heeft een aanzienlijk grote impact voor bedrijven in verband met het testen van werknemers op alcohol- en druggebruik. Met het oog op het tegengaan van arbeidsongevallen, waarbij werknemers onder invloed van alcohol of drugs zijn, gold bij de vroegere wetgeving een verbod […]

Vereenvoudiging – reglementering veiligheidsco?rdinatie

donderdag 24 maart 2005

Nu de versoepeling van de regeling met betrekking tot de veiligheidsco?rdinatie voor bouwwerken van een beperkte omvang een feit is, plaatsen sommige veiligheidsco?rdinatoren vraagtekens bij de re?le impact van de gewijzigde regelgeving.

Wet aanvullende pensioenen

woensdag 23 maart 2005

De wet op de aanvullende pensioenen waarborgt een rendement van 3,75% op de bijdragen die de werknemer betaalt en een rendement van 3,25% op de werkgeversbijdragen. Indien dit rendement niet wordt behaald, draaien de werkgevers op voor het verschil op het moment dat de werknemer recht krijgt op zijn aanvullend pensioen.

Herijking nomenclatuur (vervolg)

woensdag 23 maart 2005

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het wetsvoorstel dat Maggie (samen met collega Jo Vandeurzen) heeft ingediend over de herijking van de nomenclatuur, is gisteren (onder de vorm van een CD&V-amendement op de gezondheidswet) goedgekeurd.

Audit Rekenhof

vrijdag 18 maart 2005

Afgelopen woensdag kwam in het Parlement de subcommissie Rekenhof samen om een vraag van de regering met name om het Rekenhof te belasten met een audit van de uitgaven in de sociale zekerheid, te behandelen.

Herfinanciering Sociale Zekerheid

vrijdag 18 maart 2005

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid stelt in een interview met De Tijd op 18 oktober dat ?de sociale zekerheid afstevent op een overschot van 218 miljoen euro in 2005?. Daarenboven legt hij de verantwoordelijkheid voor het formuleren van voorstellen over een structurele herfinanciering van de sociale zekerheid bij de sociale partners.