Archieven van de maand juni, 2005

Geneesmiddelenbeleid

woensdag 29 juni 2005

De wijzigingen aan de terugbetalingsmodaliteiten voor geneesmiddelen leidt in de praktijk tot een forse daling van heel wat geneesmiddelen. Zo worden oude geneesmiddelen goedkoper. Generische geneesmiddelen worden verplicht 30% goedkoper dan het merkequivalent. Verder is de minister van plan om het voorschrijfgedrag van de artsen te koppelen aan de accreditering. Collega Hilde Dierickx stelde afgelopen […]

Statuut mandataris

maandag 27 juni 2005

Afgelopen donderdag heeft de Kamer haar goedkeuring verleend aan het wetsontwerp betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen. Ter herinnering : deze wet voert een bijdrage in ten laste van de instellingen waar minstens ??n persoon wordt bezoldigd voor de uitoefening van een publiek mandaat.

Parkeerkaart voor artsen op huisbezoek

vrijdag 24 juni 2005

Recent werd andermaal een arts op huisbezoek beboet wegens foutparkeren. Voor het Vlaams huisartsensyndicaat bewees dit eens te meer de noodzaak van het bestaan voor een speciale parkeerkaart voor medisch personeel. Collega Guido De Padt, die namens de VLD in de commissie Infrastructuur zetelt, stelde hierover onlangs een mondelinge vraag aan de bevoegde minister.

Schijnzelfstandigen – schijnwerknemers

vrijdag 24 juni 2005

Binnen de regering werken de Ministers van Middenstand & Landbouw, Werk en Consumentenzaken en Sociale Zaken en Pensioenen aan een wetsontwerp dat het fenomeen van de schijnzelfstandigen moet aanpakken.

Levering zuurstof aan rusthuizen

donderdag 23 juni 2005

In november 2003 hebben wij in de Kamer een ontwerp van programmawet goedgekeurd. Deze wet omvatte een hele reeks aanpassingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Overzicht knelpunten telewerk

woensdag 22 juni 2005

Bovenop het antwoord van de minister (gisteren in commissie) ontving Maggie een overzicht van de reglementaire bepalingen die aanleiding zouden kunnen geven tot problemen.

Stand van zaken – telewerken

woensdag 22 juni 2005

In antwoord op mijn mondelinge vraag van 26 april jl. (vraag nr. 6490) beloofde de Minister de oplijsting van de juridische knelpunten inzake telewerken te bezorgen aan de commissieleden. Tevens stelde ze de ter beschikking stelling van de inventaris van de reglementering inzake het welzijn op het werk in het vooruitzicht.

Nieuwe regeling studentenarbeid

dinsdag 21 juni 2005

In de programmatwet die momenteel wordt behandeld in de Kamer, is een hoofdstuk voorzien dat een aantal nieuwe bepalingen invoert mbt de studentenarbeid. Met name het tweede hoofdstuk bevat een aantal wijzigingen

Gefailleerde zelfstandigen – begeleiding nieuw werk

dinsdag 21 juni 2005

Gefailleerde zelfstandigen die op zoek gaan naar een nieuwe job, worden in de praktijk met een aantal handicaps geconfronteerd. Niet alleen hebben ze geen toegang tot het werkloosheidsstelsel, waardoor ze bijgevolg ook niet vallen in de trajectbegeleidingsplannen van de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding.

Grensarbeid – telewerken

maandag 20 juni 2005

Op dit ogenblik wordt gewerkt aan het wettelijk kader om telewerken te bevorderen. Naast de omzetting van de Europese kaderovereenkomst, moet worden gezocht naar oplossingen inzake het luik welzijn op het werk, het arbeidsreglement en de algemene juridische knelpunten. Maar kan telewerk een oplossing bieden voor de zogenaamde grensarbeiders ?