Inning remgeld kinesisten

De nationale overeenkomst tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen van 2003 bepaalt in haar artikel 9 dat de kinesitherapeut in tenminste 70% van de door hem geattesteerde verstrekkingen het persoonlijk aandeel aan de rechthebbende aanrekent.

Artikel 10 bepaalt dat verzekeringsinstellingen cijfermateriaal zullen verzamelen over een mogelijke relatie tussen het systematisch niet innen van het persoonlijk aandeel en een hoog gemiddeld aantal verstrekkingen per rechthebbende. Deze gegevens zullen worden overgemaakt aan de overeenkomstencommissie die bepaalt vanaf welk punt de individuele kinesitherapeuten geselecteerd zullen worden die door de verzekeringsinstellingen in een procedure op tegenspraak nader zullen worden gecontroleerd op het naleven van hun verbintenissen.

De verzekeringsinstellingen zouden jaarlijks verslag uitbrengen aan de overeenkomstencommissie over het resultaat van deze controle.

Graag vernam ik van de minister :

1. In hoeveel gevallen werden individuele kinesitherapeuten geselecteerd om in een procedure op tegenspraak nader te worden gecontroleerd op het innen van het remgeld ?

2. In hoeveel van deze gevallen werd vastgesteld dat de kinesist zijn verbintenis niet heeft nageleefd en dus de overeenkomst verbroken met deze kinesist ?

klik hier voor het antwoord, pag. 15039 ev

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.