Archieven van de maand april, 2006

Herijking nomenclatuur (vervolg)

woensdag 26 april 2006

Het blijft een stokpaardje van Maggie, de herijking van de nomenclatuur ! Omdat het al een tijdje stil hieromtrent was, heeft Maggie naar de stand van zaken gevraagd.

Aanpassing antipestwet

vrijdag 21 april 2006

Op 16 februari jl. ondervroeg ik de Minister over de aanpassingen van de antipestwet. Toen stelde hij dat de ontwerp-kb?s en ontwerpen van wet klaar waren maar nog opnieuw moesten worden besproken met de sociale partners. Over de gerechtelijke aspecten moest nog overleg worden gepleegd met de Minister van Justitie.

Erkenning bloedvatencentra

woensdag 19 april 2006

In ons land zijn er ongeveer een vijftal centra die Carotisstenting doen. Al deze centra hebben voor 1 februari ll. een aanvraag moeten indienen tot erkenning ervan.

Biobrandstoffen

donderdag 13 april 2006

In een resolutie van 22 april 2005 heeft het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering verzocht om er bij de federale regering op aan te dringen de accijnzen op motorbandstoffen te differenti?ren afhankelijk van de CO?-uitstoot teneinde het gebruik van biodiesel, bio-ethanol en, nog in sterkere mate, koud geperste plantenolie te bevorderen.

Contractuelen en maaltijdcheques in geval van telewerken

maandag 10 april 2006

In hoofde van ambtenaren en contractuelen die voor de overheid werken blijkt onduidelijkheid te bestaan over hun recht op maaltijdcheques wanneer ze sporadisch of op bepaalde tijdstippen telewerken. Maggie wenste hierover meer uitleg van de minister van Ambtenarenzaken.

Bedsponsoring in ziekenhuizen

vrijdag 7 april 2006

Het revalidatiecentrum Sint-Ursula in Herk-de-Stad is begonnen met een systeem van bedsponsoring. Dat laat sponsors toe reclamebordjes te plaatsen aan het voeteinde van de bedden in zijn centrum tegen een vergoeding in geld (250 euro), giften in natura of diensten.

Controle in de vleessector

woensdag 5 april 2006

Als antwoord op de crisissen in de vleessector werd een aantal jaar geopteerd voor een systeem van autocontrole en traceerbaarheid. Blijkens de wetgeving was het de bedoeling dat dit systeem verplicht zou worden vanaf 1 januari 2005.

Maaltijdcheques

maandag 3 april 2006

In hoofde van mensen die sporadisch telewerk verrichten blijkt er enige onduidelijkheid te bestaan over hun recht op maaltijdcheques voor de periodes dat ze hun werk verrichten op een andere locatie dan hun vaste werkplaats. Maggie stelde hierover een vraag aan de minister van Werk.