Archieven van de maand augustus, 2006

Personen met een handicap – voordelen

dinsdag 29 augustus 2006

Personen met een handicap kunnen naast een uitkering genieten van een aantal andere voordelen zoals een vermindering van het belastbaar inkomen en van de onroerende voorheffing, het sociaal telefoontarief, een parkeerkaart, de forfaitaire toelage voor chronisch zieken, vrijstelling van taksen op autovoertuigen, enz.

Deeltijds werken – variabele uurroosters

vrijdag 25 augustus 2006

Werknemers in een variabele deeltijds uurrooster moeten tijdig weten wanneer ze verwacht worden op het werk. Tevens moeten ze op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in hun uurrooster. Tot zover geen probleem, maar het wordt onwerkbaar voor bedrijven omdat ze wettelijk verplicht worden om deze uurroosters minimaal vijf jaar te bewaren.

Arbeidsongevallen – risicovolle sectoren

maandag 21 augustus 2006

In het NAR-advies nr. 1.508 van 24 maart 2005 over de omzetting van richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap wijzen de vertegenwoordigers van het ACV en ABVV erop dat […]

Arbeidsgeneesheren – verslag

donderdag 17 augustus 2006

Arbeidsgeneesheren moeten jaarlijks een verslag opstellen dat op papier naar de overheid moet worden verstuurd. Nochtans hebben bedrijven dat de overheid weinig aanvangt met de nochtans lijvige rapporten. Omdat het volgens hen veel overbodige en onnodige informatie moet bevatten, wordt het opstellen van een jaarlijks verslag door de arbeidsgeneesheren, dat mits de juiste vraagstelling waardevol […]

Genderdimensie in het federale beleid

maandag 14 augustus 2006

Het adviescomité Maatschappelijke Emancipatie waarvan Maggie deel uitmaakt, behandelt momenteel het wetsontwerp tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie in september 1995 te Peking.

Lijststem telt nog voor eenderde !

dinsdag 8 augustus 2006

Vroeger hanteerde men een systeem waarbij er een pot gevormd werd met de helft van lijststemmen, vermenigvuldigd met het aantal behaalde zetels. Het nieuwe gemeentekiesdecreet dat begin februari door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd, voorzag dat de lijststem niet meer zou meetellen v oor de rechtstreeks verkozenen maar wel nog voor de opvolgers.

Vleessector – autocontrole – traceerbaarheid

vrijdag 4 augustus 2006

In antwoord op mijn schriftelijke vraag stelt u dat ?de inrichtingen in de vleessector in 2005 gemiddeld goed tot zeer goed scoorden voor wat het aspect administratie betreft en redelijk tot goed voor wat het aspect autocontrole betreft?. (Vraag nr. 589 van 25 november 2005. In: QRVA van 13 maart 2006, (51), nr. 112 , […]