Archieven van de maand juli, 2007

Studie KUL – pestgedrag – bedrijven

donderdag 26 juli 2007

Uit een studie die onderzoekers van de KULeuven uitvoerden op vraag van de minister over het pestgedrag in bedrijven, blijkt dat de kans op pesterijen stijgt naarmate de grootte van de ondernemingen.

Werkstress – Nederlandse studie

dinsdag 24 juli 2007

Uit de Nederlandse bedrijfsgezondheidsindex blijkt dat vrouwen meer werkstress hebben dan mannen. 

Kwartaalaangifte seizoenwerknemers

donderdag 19 juli 2007

Elk kwartaal moeten werkgevers nog steeds de prestaties van elke seizoenwerknemer aangeven bij de RSZ.  Lees meer.

Hoge Raad voor Vrijwilligers – huishoudelijk reglement – werkingsmiddelen

woensdag 18 juli 2007

De «Hoge Raad voor vrijwilligers » werd opgericht bij koninklijk besluit van 2 oktober 2002. De leden ervan werden benoemd bij koninklijk besluit van 12 maart 2003. Lees meer

Beoordeling werkzoekenden – RVA-facilitoren – VDAB-consulenten

maandag 16 juli 2007

Uit contacten met de VDAB (Vlaamse Dienst voor arbeidsvoorziening en beroepsopleiding) blijkt dat men daar ervaart dat de RVA-facilitatoren minder streng zijn dan de VDAB-consulenten ten aanzien van het activeren van werkzoekenden. Lees meer

Maggie aangesteld als secretaris van de Kamer

vrijdag 13 juli 2007

Tijdens haar laatste zitting voor het zomerreces, heeft de Kamer gisteren de leden van het voorlopig Bureau aangeduid. Maggie werd hierbij verkozen als secretaris.

Eedaflegging gecoöpteerde VLD-senatoren

donderdag 12 juli 2007

Vandaag leggen mijn gewezen collega’s uit de Kamer, Martine Taelman en Filip Antheunis, hun eed af als gecoöpteerd senator. De voltallige VLD-senaatsfraktie telt nu 9 leden.  Lees meer 

Federale Raad voor de Huisartsenkringen

woensdag 11 juli 2007

In het BS van 4 juli ll. verscheen de benoeming van de leden van de Federale Raad voor de Huisartsenkringen zoals voorgedragn door de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen.

Bedankingsfeest medewerkers

vrijdag 6 juli 2007

Afgelopen woensdag was het verzamelen geblazen in de Waalborre in Asse. Maggie organiseerde er samen met collega-volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen een bedankingsfeest voor alle mensen die geholpen hebben bij de verkiezingscampagne.

Verslag studiecommissie voor de vergrijzing.

donderdag 5 juli 2007

De wet van 5 september 2001 tot oprichting van een zilverfonds voorziet onder meer in een jaarlijks verslag van de studiecommissie Vergrijzing aan de federale regering. Eind juni overhandigde de commissie haar verslag aan premier Verhofstadt.  Uit dit rapport blijkt nu dat de meerkost van de vergrijzing hoger zal uitvallen dan verwacht.  In 2030 zou het […]