Archieven van de maand juli, 2008

Studie aantal pensioenen en pensioenlast lokale besturen

donderdag 31 juli 2008

Het jaarverslag van 2005 van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en de plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO) leert ons dat er een bestendige verjonging plaatsvindt van de contractuelen, maar niet van de vastbenoemden. 

Gemeenten – contractuelen – einde beroepsloopbaan

maandag 28 juli 2008

In veel gemeenten worden contractuelen op het eind van hun beroepsloopbaan door de gemeente vastbenoemd.  Dat heeft het voordeel dat zij een ambtenarenpensioen ontvangen voor de hele periode dat ze voor de gemeente hebben gewerkt. 

Opbouw pensioenrechten enkel via werkloosheidsuitkering

donderdag 24 juli 2008

Naar verluidt zou het reeds zijn voorgekomen dat iemand met pensioen is gegaan die zijn of haar ganse leven een wachtuitkering heeft genoten en dus constant het statuut van werkloze heeft gehad.

Gezond verstand tijdens politiecontrole

woensdag 23 juli 2008

Een bejaarde autobestuurder wordt tijdens een politiecontrole gevraagd zijn rijbewijs te tonen. De man is, wegens een ontsteking aan de handen, niet in staat het document uit het zijvakje van zijn portefeuille te halen en nodigt de politie-agent uit dit zelf te doen.

Vaticaan – schorsingen omwille van iemands geaardheid

dinsdag 22 juli 2008

Het Vaticaan heeft Monseigneur Tommaso Stenico, een hoge prelaat, geschorst nadat die tijdens een tv-uitzending had verklaard homo te zijn.  De man was nochtans onherkenbaar gemaakt, maar werd door zijn medewerkers herkend.

Identiteitskaarten – voornamen

vrijdag 18 juli 2008

Krachtens de wet van 25 maart 2003 worden op de elektronische identiteitskaart slechts twee voornamen vermeld en de eerste letter van de derde voornaam. Voor een aantal mensen wier roepnaam de derde naam is, betekent dit dat enkel de beginletter van hun naam voorkomt op de identiteitskaart. Dit begint vandaag al problemen op te leveren.

Inwerkingtreding Fonds Sociale Maribel

woensdag 16 juli 2008

Krachtens artikel 3 van de programmawet van 27 december 2005 wordt bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en de plaatselijke overheidsdiensten (RSZ PPO) een Fonds Sociale Maribel ingesteld. Dat Fonds zal worden bestuurd door een beheerscomité dat overeenkomstig de regelen door de Koning bepaald, paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers en […]

Wetsontwerp e-health gestemd

maandag 14 juli 2008

Afgelopen donderdagavond keurde de Kamer het wetsontwerp inzake het e-healthplatform goed.  Dit platform is een beveiligd elektronisch uitwisselingssysteem waarlangs gezondheidsactoren op vrijwillige basis informatie kunnen uitwisselen. Uiteraard gebeurt deze uitwisseling met respect voor de persoonlijke levenssfeer. 

Evaluatieverslag begeleiding werklozen

donderdag 10 juli 2008

De commissie Sociale Zaken luisterde tijdens haar vergadering van 18 maart naar de vertegenwoordigers van de RVA en Idea-Consult die in de commissie verslag kwamen uitbrengen over het evaluatieverslag van de begeleiding van de werklozen.

Aanpak sociaal banditisme

dinsdag 8 juli 2008

Arbeidsauditeur D’Halleweyn hekelt in een interview met De Standaard van 2 juli 2007 de aanpak van het sociaal banditisme. De auditeur stelt meer bepaald de effectiviteit van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) in vraag omdat het (citaat) “een verhaal blijft van ad hoc-acties, veel goodwill en engagement op het terrein en er nog altijd […]