Archieven van de maand augustus, 2008

Glastuinbouwbedrijven – stijging loonlasten

vrijdag 29 augustus 2008

In Verbondsnieuws, het vakblad voor de Belgische Sierteelt en Groenvoorziening, van 20 oktober 2007 wordt de alarmklok geluid over de glastuinbouwbedrijven die “stilaan in moeilijkheden komen”.  Naast de gestegen prijs voor de energieproducten, de wijzigingen van door de overheid opgelegde voorwaarden tot het verkrijgen van groenestroomcertificaten en de prijsstijgingen van andere productiefactoren, leggen de auteurs […]

Arbeidsongeschiktheid – progressieve werkhervatting

woensdag 27 augustus 2008

Om de overgang van arbeidsongeschiktheid naar arbeidsgeschiktheid geleidelijk te laten verlopen bestaat de mogelijkheid van progessieve werkhervatting.  In het kader van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen is de hervatting van een toegelaten activiteit gericht op de herklassering van de betrokkene binnen eenzelfde tijdvak van arbeidsongeschiktheid slechts mogelijk voor maximaal drie periodes van zes maanden waarin de […]

Zorgvuldigheidsplicht voor de werkgevers

maandag 25 augustus 2008

Enkele jaren geleden kreeg in Nederland een 57-jarige man een schadevergoeding van 70.000 euro van zijn werkgever omdat de rechter had geoordeeld dat die laatste zijn “zorgplicht” niet had vervuld en zich bijgevolg schuldig had gemaakt aan de burn out van de man. 

Bouwwerven – veiligheidscoördinatoren

vrijdag 22 augustus 2008

Met betrekking tot de aanstelling van veiligheidscoördinatoren op bouwwerven kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen voor de eerste drie kwartalen van 2007, telkens opgesplitst per Gewest en daarbinnen naar kleine en grote werven:

Culturele diversiteit – monitoringsysteem

woensdag 20 augustus 2008

De “Commissie voor Interculturele Dialoog” heeft in haar eindverslag aanbevolen dat er instrumenten moeten worden ontwikkeld voor de uitvoering van de beleidslijnen inzake positieve acties ten gunste van culturele minderheden en in het bijzonder op gebied van werkgelegenheid. 

Oprichting balansencentrale PWA

maandag 18 augustus 2008

De RVA oefent controle uit op de inkomsten en uitgaven van de PWA’s. Evenwel gold die controlemogelijkheid niet voor de afdelingen van PWA’s die erkend zijn als onderneming in het raam van dienstencheques. Vorig jaar bestudeerde de RVA de mogelijkheid tot oprichting van een balansencentrale PWA om voor de afdelingen van de PWA’s over dezelfde […]

CAO’s – Algemeen verbindenverklaring door de Koning

donderdag 14 augustus 2008

De sociale partners sluiten cao’s die door de Koning algemeen verbindend moeten worden verklaard.  Dat laatste gebeurt soms niet of met enige vertraging.  Uit het antwoord op een eerder gestelde vraag moesten op 6 april 2005 nog 946 cao’s algemeen verbindend worden verklaard

CAO's – Algemeen verbindenverklaring door de Koning

donderdag 14 augustus 2008

De sociale partners sluiten cao’s die door de Koning algemeen verbindend moeten worden verklaard.  Dat laatste gebeurt soms niet of met enige vertraging.  Uit het antwoord op een eerder gestelde vraag moesten op 6 april 2005 nog 946 cao’s algemeen verbindend worden verklaard

Elektronische maaltijdcheques

maandag 11 augustus 2008

De vorige regering had het voornemen om de papieren maaltijdcheques te vervangen door een elektronische variant.  Het voorontwerp van koninklijk besluit dat de invoering van elektronische maaltijdcheques moet mogelijk maken werd voorgelegd aan drie adviesorganen (de Raad van verbruikers, de NAR en de Hoge Raad van zelfstandigen en KMO’s).

PWA’s – werknemers – opleiding

vrijdag 8 augustus 2008

Met toepassing van artikel 79, § 9, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, moeten PWA’s ten minste 25% van de middelen die zij van de uitgever van de PWA-cheques ontvangen, aanwenden voor de opleiding van hun PWA-werknemers.