Culturele diversiteit – monitoringsysteem

De “Commissie voor Interculturele Dialoog” heeft in haar eindverslag aanbevolen dat er instrumenten moeten worden ontwikkeld voor de uitvoering van de beleidslijnen inzake positieve acties ten gunste van culturele minderheden en in het bijzonder op gebied van werkgelegenheid. Concreet werd de ontwikkeling van een systeem om culturele diversiteit op een objectieve manier te monitoren in het vooruitzicht gesteld.  Vorig jaar was dat echter nog niet ontwikkeld.  Een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en de gewestelijke organen voor werkgelegenheid, zou een monitoringsysteem voor meting en inventarisatie dat beantwoordt aan ethische vraagstukken uitwerken. 1. Wat is de huidige stand van zaken betreffende de ontwikkeling van een systeem om culturele diversiteit op een objectieve manier te monitoren? 2. Wat zijn de basiscomponenten van het systeem? 3. Wanneer zal het systeem operationeel zijn en wanneer wordt de eerste output verwacht? 4. Op welke manier worden de grenzen van de privacy gerespecteerd? Klik hier voor het antwoord, pag. 1977

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.