Archieven van de maand september, 2008

Ziekenfondsen – aanvullende verzekeringen – weigeringen

maandag 29 september 2008

Artikel 3 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, bepaalt duidelijk wat toegelaten is inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering, namelijk de uitvoering ervan en alles wat daarmee in verband staat. 

Seizoenarbeiders – nieuwe tewerkstelling

vrijdag 26 september 2008

Voor seizoenarbeiders geldt een soepele overgang van seizoenarbeid naar reguliere tewerkstelling.  Werkgevers moeten voor hen vanaf de 66ste dag normale sociale bijdragen betalen.  Indien men evenwel een werknemer langer dan 65 dagen laat werken, geldt er echter een wachttermijn van twee volle kwartalen vooraleer die opnieuw als seizoenwerknemer aan de slag kan. 

Tekort aan medische isotopen

donderdag 25 september 2008

Het radioactief lek in Fleurus legde enkele weken geleden het IRE, het Nationaal Instituut voor Radio-elementen in Fleurs tijdelijk stil. Wereldwijd zijn er slechts 6 productisites voor medische isotopen. Alle Europese reactoren zijn momenteel buiten dienst. Mol ligt stil wegens onderhoud, Fleuris heeft een nucleair incident gekend en het Nederlandse Petten kent technische problemen. Dat […]

Politiecontroles – persoonlijke bezittingen van mensen

maandag 22 september 2008

Uit casuïstiek is gebleken dat tijdens een politiecontrole een bejaarde bestuurder gevraagd wordt om zijn rijbewijs te tonen, maar dat hij omwille van gezwollen handen ingevolge een ontsteking moeilijk in staat was om zijn rijbewijs uit een zijvakje van zijn portefeuille te halen. 

Instroom PWA – uitstroom naar dienstencheques

vrijdag 19 september 2008

In 2006 stroomden bijna driemaal zoveel werklozen in het systeem van PWA’s binnen dan het aantal werklozen dat vanuit de PWA’s doorstroomde naar een reguliere baan in het stelsel van dienstencheques. Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Werk en Gelijke Kansen op een schriftelijke vraag van Volksvertegenwoordiger Maggie De Block (Open Vld).

Federaal Agentschap geneesmiddelen – achterstand dossiers

vrijdag 19 september 2008

Bij wet van 20 juli 2006 werd het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten opgericht.  Het is bekend dat dit agentschap als rechtsopvolger van het directoraat-generaal voor Geneesmiddelen ook een achterstand van onbehandelde dossiers heeft geërfd.

Sociaal label – promotiecampagne

woensdag 17 september 2008

Het sociaal label kende tot nog toe een matig succes.  In december 2006 bleken nog maar vijf labels te zijn toegekend aan producten (vraag nr. 76 van 7 september 2006, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2006-2007, nr. 146 van 11 december 2006, blz. 28414).

Bedrijven uitgaven opvangplaatsen kinderdagverblijven

maandag 15 september 2008

De programmawet van 8 april 2003 voorziet, voor belastingplichtigen die winsten of baten genieten vanaf 1 januari 2003, in een nieuwe aftrekpost, meer bepaald de financiële inspanningen die bedrijven doen om opvangplaatsen voor kinderen van minder dan drie jaar te creëren of de aldus gecreëerde plaatsen te behouden.

Overuren – compensatie

zaterdag 13 september 2008

Uit een studie van het Planbureau in Nederland is gebleken dat steeds meer mensen daar overwerken. De uren die ze evenwel extra presteren recupereren ze in toenemende mate in de vorm van vrije tijd. Tijd in ruil voor overwerk geeft aan dat de arbeidsmarkt nog steeds flexibiler wordt, niet alleen voor werkgevers, maar ook voor […]

Ombudsmannen pensioenen – informatieverstrekking

donderdag 11 september 2008

Tijdens een ontmoeting op 23 januari 2008 met de verenigde Kamercommissies Sociale Zake en Verzoekschriften met het College van de ombudsmannen van de pensioenen bleek dat de ombudsmannen heel wat vragen krijgen die betrekking hebben op informatieverstrekking met betrekking tot de pensioenen.  De informatieopdracht is evenwel uitdrukkelijk toevertrouwd aan de pensioendiensten. Bovendien zou het geven […]