Archieven van de maand maart, 2009

Veiligheid op het werk – onvoldoende beschikbaar onderzoek

dinsdag 31 maart 2009

  Uit een onderzoek van de ULB komt naar voor dat fysieke moeilijkheden een realiteit op de werkvloer blijven. Zo blijkt dat 70% van de werknemersafgevaardigden een onaangepaste werkhouding als gevarentype bestempelt.

Ondernemingen – externe archiveringsdienst

maandag 30 maart 2009

Strikt juridisch gezien zijn werkgevers sinds 1 september 2007 verplicht om hun elektronische documenten bij een externe archiveringsdienst voor vijf jaar in bewaring te geven. Evenwel blijkt er onduidelijkheid te bestaan over wie precies die rol van archiveringsdienst op zich mag nemen.

Verzet sommige vakbonden tegen tijdelijke werkloosheid bedienden

donderdag 26 maart 2009

De ernst van de economische en financiële crisis wordt met de dag duidelijker. Voor heel wat bedrijven staat het water aan de lippen. Indien ze niet de kans krijgen om flexibel om te springen met hun personeelsbestand vallen heel wat ontslagen te vrezen.

Dienstencheques voor alleenstaande ouders

woensdag 25 maart 2009

In het tweede semester van dit jaar komen er ‘sociale dienstencheques’ gericht op alleenstaande gezinshoofden met kinderen. De cheques zullen in samenwerking met de OCMW’s worden toegekend. Voor de maatregel is een budget van 1.7 miljoen euro in de begroting voorzien. Zowel werknemers als zelfstandigen kunnen van de maatregel genieten.

Gebruik van bloed van hemachromatosepatiënten

dinsdag 24 maart 2009

Patiënten die lijden aan de ziekte hemachromatose moeten vier maal per jaar een aderlating laten doen om zo hun ijzergehalte of ferritine tot een normaal niveau te laten zakken.  Het Rode Kruis weigert evenwel hun bloed.

Sluiten van grenzen voor Oost-Europese werknemers

vrijdag 20 maart 2009

De minister van Werk heeft via de media te kennen gegeven zich te verzetten tegen de openstelling van onze arbeidsmarkt voor werknemers uit acht van de nieuwe EU-lidstaten.

Stand van zaken derdebetalersregeling

woensdag 18 maart 2009

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2009-2004 voorziet in zijn punt 14 dat de verzekeringsinstellingen zich ertoe verbinden een gemeenschappelijke en eenvoudige procedure te ontwikkelen om een snelle uitbetaling van de verschuldigde honoraria te verzekeren.

Geneesmiddelen tegen verkoudheden voor kinderen

dinsdag 17 maart 2009

In Britse kranten verscheen deze week een officiële waarschuwing. Deze gaf ouders de duidelijke boodschap mee hun kinderen onder twaalf jaar geen medicijnen te geven indien ze ziek zijn.

Hoe pakken we tekort verpleegkundigen aan ?

maandag 16 maart 2009

Personeelsdiensten van ziekenhuizen en rustoorden zowel in Vlaanderen en Wallonië hebben heel wat openstaande vacatures voor verpleegkundigen die ze maar moeilijk ingevuld krijgen. Deze vaststelling staat in schril contrast met overheden die de neiging vertonen om de erkenningsnormen voor het aantal verpleegkundigen op te trekken terwijl deze niet meer te vinden zijn. Dat heeft al […]

Betaalbaarheid pensioenen ambtenaren ondergeschikte besturen

vrijdag 13 maart 2009

In de pers vernemen we dat de reserves van de RSZPPO (Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten), bestemd voor de mede-financiering van de pensioenen, op zijn. Daaruit vloeit voort dat de pensioenbijdragen die betaald worden op de weddes van vastbenoemde ambtenaren de enige financieringsbron zijn voor de financiering van de huidige en toekomstige […]