Archieven van de maand juli, 2009

Dienstencheques – ontvangst binnen beloofde termijn

vrijdag 31 juli 2009

Wie dienstencheques aanschaft, krijgt de belofte dat hij of zij de cheques binnen de drie werkdagen volgend op de betaling in de brievenbus krijgt. In de praktijk blijkt dat niet altijd het geval te zijn en kunnen de cheques soms tot een week op zich laten wachten. Dat is vooral vervelend voor mensen die voor […]

FAVV – verhoging dotatie

woensdag 29 juli 2009

Tijdens de recentste begrotingsbesprekingen werd beslist om de dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) met meer dan 58% te verhogen. De jaarlijkse dotatie bedraagt dan 112 miljoen euro. 1. Hoeveel van deze verhoging van de dotatie zal worden gespendeerd aan vergoedingen voor de negatieve gevolgen van de blauwtongziekte?

Stand van zaken Mexicaanse griep

dinsdag 28 juli 2009

Maggie volgde in de Kamer de aanpak van de Mexicaanse griep in ons land. Op 11 juni riep de Wereldgezondheidsorganisatie de Mexicaanse griep uit tot een pandemie. Er waren toen 74 landen waar er gevallen van griep gesignaleerd werden. De zogenaamde pandemische fase trad overal ter wereld in werking.

Fonds dringende medische hulpverlening

maandag 27 juli 2009

Het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de dienstverlening van ambulances en mobiele urgentiegroepen indien de patiënt zelf niet in staat is deze kosten te betalen. Het Fonds kan deze kosten verhalen op de patiënt. De omvang van de tegemoetkoming van het Fonds wordt bepaald door de Koning.

Pensioenrechten personen tewerkgesteld in derde arbeidscircuit

vrijdag 24 juli 2009

Personen tewerkgesteld als tewerkgestelde werkloze, in het bijzonder tijdelijk kader of in het derde arbeidscircuit die later vastbenoemd werden,stellen vast dat de jaren die zij in deze nepstatuten hebben gewekt niet in aanmerking worden genomen voor de pensioenberekening van de openbare sector. Zij hebben met de deze prestaties wel rechten opgebouwd in het werknemerspensioen.

Werkgevers – weigering pleegzorgverlof

woensdag 22 juli 2009

Sinds kort hebben pleegouders recht op een aantal dagen verlof die ze kunnen nemen in het kader van hun pleegouderschap. Op die manier kunnen pleegouders beter hun rechten en plichten nakomen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld naar de jeugdrechtbank op aangegeven dagen door dan een dag verlof op te nemen. In de praktijk lijkt één en […]

Jeugdrechtbanken -verhindering pleegouders -boetes

maandag 20 juli 2009

Sinds kort hebben pleegouders recht op een aantal dagen verlof die ze kunnen nemen in het kader van hun pleegouderschap. Op die manier kunnen pleegouders beter hun rechten en plichten nakomen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld naar de jeugdrechtbank op aangegeven dagen door dan een dag verlof op te nemen. In de praktijk lijkt één en […]

Beoefenaars gezondheidsberoepen – huisbezoeken – inbreuken verkeersregels

vrijdag 17 juli 2009

Beoefenaars van een gezondheidsberoep, zoals de huisartsen, die op huisbezoek gaan, hebben geregeld moeite met het vinden van een parkeerplaats.Dikwijls zijn zij gedwongen om fout te parkeren en een verkeersovertreding te begaan. Deze problematiek is al meermaals aan bod gekomen. De minister van Mobiliteit tijdens de vorige legislatuur was voorstander van de algemene regel van […]

Referentiecentra chronisch vermoeidheidsyndroom

donderdag 16 juli 2009

In 2002 sloot het RIZIV een overeenkomst met vijf referentiecentra voor het chronische vermoeidheidssyndroom. Jaarlijks ontvingen ze 1,7 miljoen euro.  Een aantal evaluaties zijn in de loop der jaren negatief uitgevallen. De verwijten zijn divers. Het eerste rapport dat de periode 2002-2004 evalueerde verweet de centra dat ze onvoldoende of niet de huisarts in de […]

Maatschappelijke integratie – aanpassingen software en regelgeving

woensdag 15 juli 2009

Aanpassingen met betrekking tot de regelgeving die het OCMW moet toepassen, heeft voor het OCMW meestal tot gevolg dat de software moet worden aangepast. Dit geldt zowel voor aanpassingen doorgevoerd door de federale overheid als door de regionale overheden. Deze aanpassing van de software gebeurt door softwarebedrijven die deze meerkost uiteraard doorrekenen aan hun klanten.