Ethiek ambtenaren – ondertekeningen brieven belangenorganisaties

In mijn schriftelijke vraag (nr. 624 van 26/08/09. In: QRVA, (52), 81 van 19 oktober 2009. pp. 102-103) heb ik een probleem aangekaart van een brief die de voorzitter van de Boerenbond eind juli heeft verstuurd betreffende de ‘Commissie tot vaststelling van schade aan teelten (hardfruit)’. In deze brief werd gewezen op het feit dat de commissie een zeer belangrijke taak heeft met betrekking tot de vastlegging van uitzonderlijke verliezen in het kader van de forfaitaire belastingaangifte van de land- en tuinbouwsector.

Deze verliezen kunnen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag in mindering worden gebracht van de onderhandelde semi-brutowinsten en alzo de hoogte van het netto-inkomen van de fruitteler bepalen. Tevens wordt gewezen op het belang van de hoogteligging van de gemeente of van sommige bedrijven ten opzichte van de zeespiegel die de oorzaak kunnen zijn van een halvering van de oogst. Dienaangaande worden de gemeentebesturen in de brief op het hart gedrukt om voor deze specifieke gevallen een goede respons te geven op vragen tot vaststelling van de schade. Als uitsmijter wordt andermaal aangedrongen om ‘in de toekomst met eventuele aanvragen van de fruittelers te willen blijven rekening houden’.

Het spreekt voor zich dat dergelijk initiatief niet in vraag hoeft te worden gesteld. Uiteindelijk mag van een landbouworganisatie worden verwacht dat zij de belangen van haar leden en de land- en tuinbouwers in het algemeen behartigt. Overigens is ook Open Vld vragende partij om de land- en tuinbouwers te ondersteunen in deze voor hen moeilijke periode. In dat verband juichen we de beslissing van de regering toe om in het kader van de begrotingsbespreking twintig miljoen euro te voorzien voor de noodlijdende land- en tuinbouwsector. Daarenboven hoeven we de minister er niet aan te herinneren dat het regeerakkoord de invoering van de carry back bevat, zodat land- en tuinbouwers fiscaal een draaglijk regime krijgen in jaren dat het wat minder gaat.

Evenwel was het zeer opmerkelijk dat bovengenoemde brief van de voorzitter van de Boerenbond uitdrukkelijk werd, en we citeren, ‘gesteund door de Federale Overheidsdienst Financiën AOIF Lokale Opsporingsinspectie Hasselt’. Namens deze dienst is de brief ondertekend door de eerstaanwezend inspecteur-dienstchef. Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat de minister niet op de hoogte was van deze actie van één van zijn ambtenaren. Daarenboven stelt de minister uitdrukkelijk dat ‘het duidelijk is dat de bestaande procedure niet werd gerespecteerd’ en dat bovendien ‘het aanpassen en bijwerken van de reglementering betreffende de voormelde Commissie tot de bevoegdheid van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie behoort’.

De finaliteit van mijn vraag heeft niet zozeer betrekking op de ambtenaar in kwestie, maar in de toekomst zouden dergelijke acties die twijfels kunnen oproepen met betrekking tot de beroepsethiek beter voorkomen worden. Het komt bevreemdend over als ambtenaren zich expliciet liëren aan brieven van één bepaalde landbouworganisatie, welke die ook moge zijn.

Ik kreeg dan ook graag van de minister een antwoord op de volgende vragen:

 1)    Werden naar aanleiding van dit voorval maatregelen genomen die dergelijke mede-ondertekeningen van brieven van één bepaalde landbouworganisatie door een ambtenaar van Financiën zullen voorkomen?

2)    Zal de minister een ethische code voorzien met betrekking tot dergelijke zaken of, indien er reeds een code is, zal de minister de bestaande code bijsturen?

3)    Zal de minister verder de nodige maatregelen nemen om de land- en tuinbouwers zo goed mogelijk in te lichten met betrekking tot hun fiscale mogelijkheden, zodat ze een minimum aan lasten moeten ondervinden in deze economisch zeer moeilijke tijden in hun sector? briefschadeteelten Antw Min

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.