Archieven van de maand december, 2010

Terugtrekking van geneesmiddel Amantan

donderdag 30 december 2010

In België voeren we een beleid van prijsreductie van geneesmiddelen teneinde onze ziekteverzekering betaalbaar te houden. Daarvoor hanteren we verschillende technieken zoals prijsdalingen na een bepaald aantal jaren en de referentieterugbetalingsmethode na het verstrijken van het octrooi. Deze systemen hebben evenwel ook nadelen.

Behandeling en diagnostisering van delier in ziekenhuizen

dinsdag 28 december 2010

Het delirium of delier is vaak heftige verwarring die soms zelfs de vorm aanneemt van tijdelijke waanzin en die acuut optreedt naar aanleiding van een hospitalisatie. Vooral 65-plussers worden getroffen, maar het kan zich ook voordoen bij jongere patiënten. Eén op drie zeventigplussers wordt er tijdens een ziekenhuisopname mee geconfronteerd.

Verlenging anticrisismaatregelen

vrijdag 24 december 2010

De commissie Sociale Zaken keurt een verlenging van de anticrisismaatregelen goed.  Maggie : ” De anticrisismaatregelen hebben duidelijk hun nut bewezen.  Het is mede door deze maatregelen dat de werkloosheid in ons land in beperkte mate is toegenomen.  De impact van de wereldwijde economische crisis op de tewerkstelling was in België dan ook  vrij beperkt.”

Tussenkomst wetsontwerp diverse bepalingen

donderdag 23 december 2010

Naar jaarlijkse gewoonte stemt de Kamer net voor de aanvang van het kerstreces een wetsontwerp diverse bepalingen.  Namens de Open-Vldfractie kwam Maggie tussen over het luik werk, sociale zaken en pensioenen. 

Debat studenten geneeskunde Gent

woensdag 22 december 2010

Maggie nam gisteren deel aan het zogenaamde ‘studium generale’, een debat aan de Universiteit Gent voor de studenten geneeskunde.  Er werd onder andere gediscussieerd over de belangrijkste uitdagingen in de gezondheidszorg. Volgens Maggie zijn dat de aanpak van de vergrijzing en hieraan gekoppeld de betaalbaarheid van de pensioenen.

Aantal mensen in de tweede pijler stijgt

maandag 20 december 2010

De overheid voert sinds enkel jaren een stimulerend beleid ten opzichte van het aanvullend pensioen, zowel wat betreft de tweede pijler als wat betreft de derde pijler. Maggie vroeg aan de minister hoeveel mensen er aangesloten zijn bij de aanvullende pensioenregeling.  Stijgend aantal werknemers in tweede pensioenpijler De Morgen 15 12 2010

Aanpak prikincidenten

vrijdag 17 december 2010

In  Europa worden elk jaar maar liefst 1,2 miljoen verpleegkundigen verwond door prikongevallen.  Voor wat ons land betreft, blijkt uit voorzichtige berekeningen dat dagelijks minstens 60 gezondheidswerkers een prikongeval hebben. Prikongevallen is de verzamelnaam voor prik-, snij-, spat-, en bijtongevallen met risico van besmetting door pathogene kiemen die worden overgedragen via het bloed van de […]

Pijnbestrijding kan beter

donderdag 16 december 2010

Naar aanleiding van de mondelinge vraag van Maggie over de doorbraakpijnen bij kankerpatiënten, verscheen een artikel in de Huisarts.  Art de Huisarts 16-12-2010 pijnbestrijding

Goedkoop voorschrijven

woensdag 15 december 2010

Dit jaar dienden de huisartsen 44% goedkope geneesmiddelen voor te schrijven. Dit quotum zal volgend jaar evenwel stijgen tot 50%.  Maggie : ” Dit is een van de maatregelen die vervat zit in het wetsontwerp diverse bepalingen. Het ontwerp wordt volgende week gestemd in de Kamer.  Ik betreur dat andermaal vooral de huisartsen geviseerd worden.”

Artikel in De Standaard

dinsdag 14 december 2010

Naar aanleiding van een vraag van Maggie over de pensioenreserves voor de steden en de gemeenten, verscheen een artikel in de krant De Standaard.  Art DS Pensioenen gemeenten 13 12 2010