Patronaal attest vrachtwagenchauffeurs

In de transportsector worden de rij- en rusttijden van de 28 voorgaande dagen en de dag zelf onder de loep genomen bij controles van rij- en rusttijden. Daarvoor moet de chauffeur de tachograafschijven kunnen voorleggen. Indien hij of zij een aantal dagen niet heeft gereden, moet hiervoor een attest, het zogenaamd ‘patronaal attest van non-activiteit’ worden voorgelegd. Het gaat om een Europees uniform formulier, vastgelegd door een besluit van de Commissie van 14 december 2009.

Om over dit patronaal attest te kunnen beschikken, moet de chauffeur eerst een origineel exemplaar gaan ophalen bij zijn werkgever. Dat kan hem soms verplichten om nutteloze kilometers af te leggen: tijdverlies en overbodige kosten dus!

Volgens de Juridische Werkgroep van de Europese Commissie is er echter een alternatieve oplossing voorzien in Richtsnoer 5. Dat stelt: ‘Voor zover dit is toegestaan in de nationale wetgeving, mag een fax of een digitale kopie van het formulier aanvaard worden’.

Het probleem is echter dat in artikel 20 van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 enkel wordt gesproken over een ‘origineel’ attest van de werkgever. Naar verluidt zou destijds voor een origineel attest met handtekening van de werkgever geopteerd zijn uit schrik voor fraude. Intussen zijn de tijden echter nog meer geëvolueerd, waardoor het logisch is dat er wordt gezocht naar eigentijdse alternatieven. Een fax is één mogelijkheid, maar ook digitaal moeten er oplossingen mogelijk zijn, bvb. via de boordcomputer.

Uit een eerdere vraag over dit onderwerp aan de minister van Werk en Gelijke Kansen (nr. 1535 van 26 januari 2011) blijkt dat de bevoegdheid over dit koninklijk besluit van 14 juli 2005 valt onder de staatssecretaris van Mobiliteit en de minister van Economie. De controle op de naleving gebeurt weliswaar door de sociale inspectie, die valt onder de bevoegdheid van de minister van Werk en Gelijke Kansen.

Ik had dan ook graag van de staatssecretaris vernomen waarom hij vooralsnog vasthoudt aan de verplichting om het originele attest te hanteren?

Is de staatssecretaris bereid om in overleg met de minister van Economie het KB te updaten en conform het Richtsnoer 5 van de Juridische Werkgroep van de Europese Commissie te voorzien in de mogelijkheid om het attest ook per fax of digitale kopie aan de chauffeurs te bezorgen?  patronaalattest2 Antw

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.