Betere bescherming voor vrouwen die een beroep doen op in-vitro

Dinsdag 22 februari keurde de commissie Sociale Zaken van de Kamer een voorstel van resolutie goed waarin wordt gevraagd aan de regering om maatregelen te nemen die werkneemsters, die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan, beter te beschermen. ‘Concreet vragen we dat een door het ziekenfonds terugbetaalde vruchtbaarheidsbehandeling een specifieke reden van afwezigheid kan vormen voor de betrokken werkneemster. Tegelijk wordt een bescherming tegen ontslag gevraagd’, legt Maggie De Block uit, die verslaggeefster was bij de bespreking van deze resolutie.

Maggie De Block benadrukt dat het niet gaat over het toekennen van méér verlof, maar gewoon om de inlassing van een extra afwezigheidsgrond voor werkneemster die een in-vitro-behandeling ondergaan. ‘We trekken tevens de analogie met de bescherming van zwangere werkneemsters’, zegt Maggie De Block. ‘Van het ogenblik dat een werkgever op de hoogte is dat een werkneemster een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat, geniet ze een bescherming tegen ontslag.’

Als arts weet Maggie De Block uiteraard waar ze over spreekt: ‘Er zijn tegenwoordig heel wat koppels met een zwangerschapswens waar de conceptie problematisch is, zodat ze aangewezen zijn op medische hulp. Het zou dus niet billijk zijn dat werkneemsters, die dergelijke behandelingen moeten ondergaan, psychisch nog eens extra zouden belast worden door hun werksituatie.’ Dokter De Block stipt wel aan dat de regeling zich niet mag lenen tot misbruiken. ‘Vandaar onze kanttekening dat het moet gaan om vruchtbaarheidsbehandelingen die door het RIZIV worden terugbetaald. We moeten ons uiteraard hoeden voor niet-wetenschappelijke behandelingen.’

Maggie De Block hoopt dat de regering snel werk wil maken van de verdere concretisering van de bepalingen in de resolutie.  Ze verwacht een spoedig initiatief van de bevoegde ministers. 53K0221001 Res In vitro

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.