Besparingen in de cardiologie

In het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2011 wordt voorzien in een besparing van 3.395.000 euro in de cardiologie door de invoering van een jaarlijks forfaitair honorarium voor opvolgingscontroles voor pacemakers en implanteerbare defibrillatoren.

Er wordt voorgesteld om drie verstrekkingen m.b.t de controle of herprogrammatie te vervangen door twee forfaitaire honoraria, één voor de pacemakers en één voor de defibrillatoren. Dit betekent dat artsen zwaar inleveren voor een job die inhoudelijk almaar moeilijker wordt. De laatste generatie pacemakers en defibrillatoren laat een permanente registratie van gegevens toe. Deze stroom van gegevens leidt natuurlijk ook tot een permanenten opvolging van deze gegevens en het aanpassen van de behandeling (zowel inzake geneesmiddelen als de werking van de toestellen) waardoor van de cardioloog een steeds grotere intellectuele prestatie wordt verwacht. Ziekenhuizen hebben personeel opgeleid om technisch personeel op te leiden om deze taken te kunnen blijven vervullen. Met dit jaarlijks forfait vallen natuurlijk ook de middelen weg om dit te financieren.

Cardiologen wijzen er ook op dat er geen indicaties zijn dat er misbruik is van de honoraria voor controle en herprogrammatie. Voor pacemakers is gemiddeld iets meer dan 1 controle, voor hartdefibrillatoren zijn het er gemiddeld 3 per jaar.

We weten dat besparingen zich opdringen in de ziekteverzekering, deze besparing was ingeschreven in het akkoord medico-mut voor 2011. Deze besparing is echter als een bom ingeslagen bij de cardiologen. Het jaarlijks forfaitair bedrag staat volgens hen niet meer in verhouding met het werk dat ertegenover staat omdat al heel wat werk onvergoed is. Bovendien moeten we ons ook de vraag stellen wat de gevolgen zijn voor de patiënt. De komst van pacemakers en defibrillatoren laat toe mensen in leven te houden en hen een levenskwaliteit te bieden die voordien niet mogelijk was. Deze toestellen plaatsen heeft natuurlijk geen zin als we achteraf niet de middelen verschaffen om deze patiënten op een medisch verantwoorde wijze op te volgen.

Daarom wil ik de minister vragen opnieuw in overleg te gaan met de cardiologen om na te gaan hoe deze besparingsmaatregel kan worden bijgestuurd. besparingen cardiologie Antw

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.