Tekort aan spoedartsen

Verscheidene ziekenhuizen melden ons dat er zich een tekort aan spoedartsen voordoet. Er doet zich een opbod tussen ziekenhuizen voor om spoedartsen te werven. Het probleem is geen gevolg van de numerus clausus of de contingentering want universiteiten krijgen hun opleidingsplaatsen voor urgentie-artsen niet ingevuld. Het beroep blijkt te onaantrekkelijk. Dit is een belangrijk probleem voor ziekenhuizen omdat een ziekenhuis via zijn spoedgevallendienst heel wat patiënten binnenkrijgt voor andere medische diensten in het ziekenhuis.

Ondanks een overschot aan specialisten in het algemeen, lijken we in bepaalde specialismen toch geconfronteerd te worden met tekorten. Eerder hadden we het hier al over het tekort aan kinderpsychiaters, geriaters, kinderartsen, huisartsen. Nu komen er blijkbaar ook spoedartsen bij. Telkens gaat het om specialismen die als onvoldoende aantrekkelijk worden beschouwd, hetzij door de te lage verloning, hetzij door de zware belasting.

Het is dan ook essentieel dat de minister rond tafel gaat zitten met de spoedartsen, maar ook met de andere specialismen waar zich tekorten voordoen- om na te gaan hoe het beroep aantrekkelijker kan worden gemaakt.

Graag vernam ik van de minister :

  1. Heeft de minister een zicht op de tekorten van spoedartsen in de ziekenhuizen in ons land ? Werd een raming van het tekort gemaakt ? Zo ja, wat is de omvang van het tekort ? Zoniet, is het niet wenselijk de tekorten in kaart te brengen ?
  2. Wordt overleg gepleegd met de spoedartsen en met de andere specialiteiten waar zich tekorten voordoen om na te gaan waarom het specialisme onaantrekkelijk is en om na te gaan waar bijsturingen kunnen worden gedaan ?

spoedartsen tekort Antw

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.