Geboorteverlof voor lesbische meemoeders een feit !

Het heeft lang geduurd, maar het is er eindelijk nl. het geboorteverlof voor lesbische meemoeders.  Maggie pleitte reeds voor het invoeren ervan, ze had hiertoe een wetsvoorstel ingediend.  Afgelopen donderdag keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat het geboorteverlof voor lesbische meemoeders goed.  Maggie kwam hierover tussen in de plenaire vergadering.

Het feit dat vandaag het wetsvoorstel voorligt dat tien dagen geboorteverlof toekent aan lesbische meemoeders, bezorgt me gemengde gevoelens. Vooral blijdschap omdat we deze discriminatie de wereld kunnen uithelpen, maar ook onbegrip omdat het nog moet gebeuren! Uiteindelijk gaat het om een simpele wetgevende ingreep die al heel lang had moeten doorgevoerd zijn. Wat dat betreft kijk ik in de richting van de minister van Werk en Gelijke Kansen, die we keer op keer bij de bespreking van haar beleidsbrief Gelijke Kansen er op hebben gewezen dat haar holebi-beleid een wel zeer mager beestje was. Bovendien verdronk ze deze ingreep volkomen onterecht in het globale debat van de evaluatie van de themaverloven.

Het hoeft niet te verwonderen dat zowat alle partijen een eigen wetsvoorstel hadden ingediend. Het is een goede zaak dat het politiek gezond verstand heeft gezegevierd en dat alle betrokken partijen rond de tafel zijn gaan zitten om een gezamenlijk wetsvoorstel uit te werken. Dat had iets meer voeten in de aarde dan aanvankelijk gedacht, want eens je begint na te denken over de toepassing van onze wetgeving over niet traditionele gezinsvormen, word je geconfronteerd met fundamentele juridische aangelegenheden, die nopen tot een aanpassing van het familierecht. Zover zijn we niet willen gaan wegens te tijdrovend. Zoiets moet trouwens niet in de commissie Sociale Zaken. Vandaar dat we in het wetsvoorstel duidelijk gestipuleerd hebben dat de voorliggende regeling een voorlopige regeling behelst in afwachting van verdere hervormingen in de burgerrechtelijke regelingen van meeouderschap.

Onze eerste zorg is dat de meemoeder van een kind, dat geboren wordt in een lesbische samenlevingsvorm, net zo goed als een vader in een heterorelatie het recht moet hebben om tien dagen geboorteverlof te krijgen. Omdat de afstammingsband bij meeouders niet kan worden aangetoond, werd geopteerd voor een aantoonbare samenlevingsband met de natuurlijke moeder. Omdat we van mening zijn dat de relaties toch enige stabiliteit moeten vertonen, werd besloten om als criterium drie jaar samenleving in te schrijven.

Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s,

Er kan niet alleen een boompje, maar een heel bos worden opgezet over deze kwestie. Fundamenteel wil ik me in mijn tussenkomst beperken tot het uitdrukken van mijn opluchting dat de kwestie eindelijk geregeld is na heel wat overbodig gepalaver. Gelukkig waren er instanties die de aanpassing van de wetgeving niet hebben afgewacht door het ‘vaderschapsverlof’ even goed toe te kennen aan lesbische meemoeders. Ook bij de overheid is de zaak al langere tijd geregeld. Vlaanderen was de voorloper, maar ook federaal heeft de toenmalige minister van Ambtenarenzaken (Vanackere) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de interpretatie van de regelgeving te verduidelijken via een omzendbrief. Dat kon omdat er in de tekst van artikel 15bis van het KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen met betrekking tot het vaderschapsverlof spreekt over de persoon met wie de ambtenaar op het tijdstip van de bevalling samenleeft. In die tekst is dus geen sprake van het geslacht van de partner. Alleen werd dat tot in 2009 automatisch geïnterpreteerd als zijnde een man.

Ik hoop dat we met dit wetsvoorstel niet alleen een discriminatie hebben weggewerkt, maar ook de aanzet hebben gegeven tot een algemene mentaliteitswijziging. We hebben destijds het burgerlijk huwelijk en de adoptie opengesteld voor koppels van hetzelfde geslacht. Dan moeten we ook de gevolgen met betrekking tot het krijgen van kinderen in een ruimer verband willen zien.

Het spreekt voor zich dat Open Vld met veel enthousiasme dit wetsvoorstel zal steunen.  Klik hier voor het wetsvoorstel.

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.