Ouderschapsverlof – gehandicapt kind

De Kamer keurde een wetsvoorstel goed dat een aantal beperkingen inzake ouderschapsverlof voor de zorg van een gehandicapt kind opheft. Namens Open Vld kwam  Maggie hierover in de plenaire vergadering tussen.

Voorliggend wetsvoorstel behoeft weinig woorden, want de eenvoudige daad die het invoert spreekt boekdelen: de verhoging van de toegestane leeftijd tot 21 jaar wanneer ouders hun recht op ouderschapsverlof kunnen opnemen voor hun gehandicapt kind, is zonder meer evident. Gehandicapte kinderen blijven immers hulpbehoevend. Vandaar dat het logisch is dat ouders de gelegenheid krijgen om ouderschapsverlof op te nemen wanneer het voor het kind het best past. Dat moet dus kunnen totdat het kind wettelijk meerderjarig wordt. 

Open Vld is voorstander van een algemene verhoging tot de leeftijd van zestien jaar voor alle kinderen, maar deze extra verhoging tot 21 jaar voor gehandicapte kinderen staat los van onze globaal voorstel . De maatregel kadert in een broodnodige flexibilisering van het opnemen van ouderschapsverlof voor gehandicapte kinderen. Het is een voorbeeld van een simpele ingreep waarmee mensen geholpen worden zonder meerkost. De doelgroep wordt immers niet uitgebreid en ook de duur van het verlof blijft gelijk. Enkel de periode waarbinnen het verlof mag worden opgenomen wijzigt.

Het verheugt ons dat de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap de wetswijziging unaniem positief heeft geadviseerd. Het verwonderde ons wel dat er ongevraagd een lans werd gebroken voor veranderingen ten gronde, meer bepaald voor de duur van het ouderschapsverlof en de onderbrekingsvergoeding. De raad spreekt over een gemiste kans. De raad zal echter zeker weten dat er een grondige evaluatie van de themaverloven aan de gang is. Een geïsoleerde maatregel zou niet echt op zijn plaats zijn. Bovendien stelt zich de vraag naar de inpassing van dergelijke politieke keuzes in het algemene budgettaire plaatje.

Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s,

Uiteraard zijn we voorstander van het voorliggende wetsvoorstel. We hopen dat de wijziging van de periode waarbinnen het ouderschapsverlof kan worden opgenomen voor gehandicapte kinderen een prelude is voor een algemene wijziging, meer bepaald voor kinderen tot zestien jaar. Maar op dit ogenblik verheugen we ons alvast over deze oplossing die tegemoet kan komen aan de noden van ouders van gehandicapte kinderen.  Klik hier voor de aangenomen tekst

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.