Rugpijnen – arbeidsongeschiktheid

De rechtstreeks en onrechtstreekse kosten voor werkverzuim in België bedragen volgens een studie “Fit for work” van “The Work Foundation” 10,35 miljard euro in België. Meer dan 40% van het werkverzuim door ziekte is toe te schrijven volgens de studie aan musculoskeletale problemen. Dit zijn een brede waaier van aandoeningen die spier- en gewrichtspijnen o verschillende plaatsen teweegbrengen. Daarbij werden de onrechtstreekse kosten van het verzuim op gemiddeld 2,5 keer hoger geraamd dan de rechtstreekse kosten. Met onrechtstreekse kosten wordt werkverzuim, presenteïsme (productiviteitsverlies van aanwezige werknemer).

De totale en rechtstreeks medische kostprijs van chronische lage rugpijn zou in België tussen de 81 en 167 miljoen euro liggen. De eigenlijke algemene indirecte kost ligt veel hoger omdat er ook een impact is op de deelname van de andere gezinsleden aan het arbeidsproces, aanvullende kost voor het inhuren van huishoudelijke hulp

In tegenstelling met wat algemeen wordt aangenomen, zijn studies voor handen die aantonen dat werk de verslechtering van de aandoening kan helpen tegengaan en kan helpen bij het herstel van musculoskeletale aandoeningen. Daarbij is een vroegtijdige interventie en een snelle doorverwijzing naar de juiste specialist belangrijk.

De Work Faoundation beveelt daarbij aan gebruik te maken van het biopsychosociale kader waarbij naast de lichamelijke problematiek aandacht wordt besteed aan psychologische en sociale dimenties.

Ook de bestuursovereenkomst 2010-2012 van het RIZIV met de federale overheid besteedt aandacht aan de socio-professionele reïntegratie en beroepsherscholing van wie arbeidsongeschikt is. Daartoe voorziet de beheersovereenkomst in een Taskforce Arbeidsongeschiktheid.

Graag vernam ik van de minister :

  1. Wat is de stand van zaken van de activiteiten van de Taskforce Arbeidsongeschiktheid ? Kwam ze al tot conclusies ? Heeft ze al voorstellen geformuleerd ? Zo ja, welke ?
  2. Gelet op het grote aandeel van de musculoskeletale problemen in de totaliteit van het werkverzuim is het belangrijk dat dit probleem wordt aangepakt. Behandelt de Taskforce Arbeidsongeschiktheid hier aandacht aan ?

 rugpijn arbeidsongeschiktheid Antw

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.