Archieven van de maand april, 2011

Resolutie m.b.t. fibromyalgie

vrijdag 29 april 2011

De Kamer stemde gisteren over een resolutie m.b.t. fibromyalgie.  Fibromyalgie is een complexe aandoening, die wordt gekenmerkt door chronische spier- en botpijn, die vaak nog met andere symptomen gepaard gaat.  Namens de liberale fractie kwam Maggie hierop tussen.

Geen RIZIV-terugbetaling voor acupunctuur

donderdag 28 april 2011

Maggie : ‘Acupunctuur heeft meer te maken met wellness, dan met evidence based medicine’. Maggie reageert tevreden op het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg over acupunctuur. Het KCE wijst in haar rapport op een beperkte doeltreffendheid van deze alternatieve therapie. “Acupunctuur is duidelijk geen evidence-based medicine. Het lijkt me dan ook nogal evident om acupunctuur niet […]

Vacatures – herdefiniëren van kwalificatievereisten

dinsdag 26 april 2011

Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat sommige ondernemingen hun vacatures aanpassen naargelang sommige sollicitanten hen niet bevallen, bijvoorbeeld omwille van hun leeftijd. Zo is er het voorbeeld van een onderneming die bij de vacaturevereisten ervaring met een bepaald softwareprogramma als een voordeel omschreef maar niet als absolute vereiste stelde. Toen een oudere werknemer solliciteerde en erop wees […]

Werknemers die ook een vennootschap bezitten

vrijdag 22 april 2011

Voor werknemers die naast hun gewone job een eigen vennootschap bezitten waaruit ze gelden verwerven, hetzij als bezoldiging, hetzij op een andere manier, stellen zich enkele praktische vragen indien zij hun job verliezen. Meer bepaald wat het recht op werkloosheidsuitkeringen betreft, alsook voor de opzegvergoeding, worden mensen geconfronteerd met een aantal onduidelijkheden.

Aanvullende pensioenen – slapende leden

woensdag 20 april 2011

De overheid voert sinds enkele jaren een stimulerend beleid ten opzichte van het aanvullend pensioen, zowel wat betreft de tweede pijler als wat betreft de derde pijler. Doordat mensen van werk veranderen blijft elk pensioenfonds of groepsverzekering achter met een aantal slapende leden.

Pensioenen ambtenaren ondergeschikte besturen

maandag 18 april 2011

De financiering van de pensioenen van ambtenaren van ondergeschikte besturen staat ter discussie. Tegen de begrotingscontrole moet de minister van Pensioenen een hervorming ten gronde voorstellen.

Ziekenhuizen – referentieterugbetaling aan RIZIV

vrijdag 15 april 2011

Naar verluidt zouden 32 ziekenhuizen in het kader van de referentieterugbetaling voor sommige ingrepen samen vijf miljoen euro moeten terugbetalen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Doorlichting nomenclatuur

woensdag 13 april 2011

In het kader van de gezondheidswet van 27 april 2005 werd de oprichting van een Comité voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verzorging goedgekeurd. Bedoeling is op permanente wijze honoraria te evalueren, de terugbetaling van prestaties onder de loep te nemen. Later werd de wetgeving gewijzigd waardoor dit Comité wordt opgericht […]

Bescherming vaderschapsverlof

maandag 11 april 2011

De Kamer keurde een wetsvoorstel goed dat voorziet in een wettelijke bescherming voor vaders die gebruik willen maken van hun recht op vaderschapsverlof. De mogelijkheden voor de werkgever om over te gaan tot ontslag worden beperkt tot redenen die vreemd zijn aan de opname van het vaderschapsverlof.  Namens de fractie van Open Vld kwam Maggie […]

Omzetting moederschapsverlof – vaderschapsverlof

maandag 11 april 2011

Momenteel geldt een regeling die de werkneemster beschermt tegen ontslag wegens zwangerschap (vergoeding van 6 maanden brutoloon). Die regeling verschilt van die welke de werknemer beschermt tegen ontslag wegens omzetting van moederschapsverlof  in vaderschapsverlof (vergoeding van slechts 3 maanden brutoloon). Met dit wetsvoorstel valt dit onderscheid weg en geldt de vergoeding van 6 maanden brutoloon ook […]