Werknemers die ook een vennootschap bezitten

Voor werknemers die naast hun gewone job een eigen vennootschap bezitten waaruit ze gelden verwerven, hetzij als bezoldiging, hetzij op een andere manier, stellen zich enkele praktische vragen indien zij hun job verliezen. Meer bepaald wat het recht op werkloosheidsuitkeringen betreft, alsook voor de opzegvergoeding, worden mensen geconfronteerd met een aantal onduidelijkheden.

1. Welke gevolgen heeft het feit dat iemand een vennootschap bezit op het ogenblik dat hij of zij werkloos wordt voor diens werkloosheidsuitkeringen: a) indien betrokkene een loon blijft ontvangen uit die vennootschap: heeft betrokkene met andere woorden dan überhaupt recht op een werkloosheidsuitkering? b) indien betrokkene geen loon ontvangt, maar enkel een dividend wordt toegekend, een onkostenvergoeding ontvangt of gelden uit die vennootschap opneemt via een rekening-courant? 2. Welke gevolgen heeft het feit dat iemand een vennootschap bezit op het ogenblik dat hij of zij wordt ontslagen voor diens opzegvergoeding, indien de regeling van de betrokken onderneming voorziet dat iemands opzegvergoeding ophoudt van zodra hij of zij een nieuwe job heeft gevonden? 3. Is het voor de opzegvergoeding van belang dat er gelden worden opgenomen uit de vennootschap, hetzij als bezoldiging, hetzij op een andere manier? 4. Kan een werkgever, wiens ontslagregeling bepaalt dat de betrokken ontslagen werknemer niet langer een opzegvergoeding ontvangt van zodra hij of zij een nieuwe job heeft gevonden, de opzegvergoeding meteen stopzetten indien de betrokken ontslagen werknemer een eigen vennootschap heeft: a) waaruit hij of zij een loon krijgt; b) waaruit hij of zij andere inkomsten dan een loon ontvangt (dividenden bijvoorbeeld)? 5. Wat gebeurt er met het recht op werkloosheidsuitkeringen en opzegvergoding indien de ontslagen werknemer vanaf het ogenblik van zijn of haar ontslag het loon dat hij of zij uit de eigen vennootschap ontving meteen herleidt tot nul en enkel een dividend of andere vergoeding verkrijgt? 6. Kan een werkgever zich zonder meer van de plicht onttrekken om een ontslagen werknemer geen volledige opzegvergoeding te betalen indien die zijn ganse opzegtermijn niet uitdient? Klik  hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.