Sollicitatieverlof voor bedienden

Bedienden die hun job verliezen hebben recht op sollicitatieverlof. Het doel van dat sollicitatieverlof is de werknemer de mogelijkheid te geven om ander werk te zoeken. Evenwel blijkt dat er in de praktijk onduidelijkheid bestaat. Meer bepaald over de situatie waarin iemand die zelf zijn ontslag geeft en al ander werk heeft. Die zou even goed recht hebben op één dag sollicitatieverlof. Een aantal werkgevers vindt dit niet echt logisch, vermits het sollicitatieverlof enkel voor dat doel mag aangewend worden. Wie al een nieuwe job heeft, hoeft immers niet meer te solliciteren en kan bijgevolg geen recht op sollicitatieverlof laten gelden.

Evenwel stelt zich de vraag naar de bewijslast. De werkgever zal moeten bewijzen dat de werknemer zijn verlof voor een ander doel gebruikt dan om te solliciteren. De werkgever kan zich wel steunen op een uitspraak van het Hof van Cassatie (9 april 1965), die zegt dat de sollicitatieverlof dient om een nieuwe betrekking te zoeken. Eens die betrekking er is, vervalt de aanspraak op het verlof.

Daartegenover zou echter een advies van de FOD WASO staan waarin wordt gesteld dat ook de werknemer die reeds een andere betrekking heeft gevonden, nog recht heeft op sollicitatieverlof om hem de kans te bieden een betrekking te vinden die beter aan zijn verwachtingen en hoedanigheden beantwoordt.

Er is met andere woorden onduidelijkheid troef in hoofde van werkgevers, maar ook van werknemers.

Ik kreeg dan ook graag een antwoord van de minister op de volgende vragen:

1)    Klopt het dat de FOD WASO adviseert dat werknemer die reeds een andere betrekking gevonden hebben toch recht blijven hebben op sollicitatieverlof indien ze zelf hun ontslag hebben aangeboden?

2)    Heeft een werknemer die zelf zijn ontslag aanbiedt en te kennen geeft dat hij reeds een nieuwe job heeft gevonden juridisch gesproken nog recht op sollicitatieverlof?

3)    In welke omstandigheden en onder welke voorwaarden kan een werkgever het sollicitatieverlof aan een werknemer weigeren indien die zelf zijn ontslag heeft aangeboden en heeft laten weten dat hij een nieuwe job heeft gevonden?

4)    Is een werknemer verplicht om zijn werkgever te informeren dat hij een nieuwe job heeft gevonden wanneer hij zelf zijn ontslag heeft ingediend?

5)    Kan de minister zorgen voor een eenduidige regeling, zodat zowel de betrokken werknemers als hun werkgevers weten waaraan ze zich precies moeten houden? sollicitatieverlof Antw mdb

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.