Promoten telewerken private sector

De regering heeft besloten om de mogelijkheid op telewerken voor ambtenaren gevoelig te versoepelen. Dat was nodig omdat er enerzijds een grote vraag van ambtenaren voor telewerken bestaat en anderzijds omdat er tot nog toe niet heel veel ambtenaren in de mogelijkheid waren om effectief te telewerken. Uit cijfers die minister Vervotte heeft vrijgegeven is gebleken dat van alle overheidsdiensten die aan telewerken doen, in 2010 amper 12.3% van de ambtenaren van thuis uit mocht of kon werken. Op heel wat diensten is telewerken tot vandaag nog quasi of helemaal onbestaande. De uitzondering op de regel is de FOD Sociale Zekerheid waar er 42% van de ambtenaren aan telewerken doet.

Voor de goede orde: met telewerken bedoelen we niet voltijds telewerken, maar deeltijds of occasioneel. Op die manier is telewerken ook het meest lonend en kan het optimaal worden ingeschakeld in een flexibel arbeidsproces of bij onvoorziene omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden of stakingen bij het openbaar vervoer.

Vermits de regering een initiatief heeft genomen om het telewerken voor ambtenaren te versoepelen, stelt zich nu ook de vraag naar de private sector. Ook daar is sinds 1996 een expliciete wetgeving betreffende de huisarbeid van kracht. Tevens worden werknemers meer en meer vragende partij om te telewerken. Dat blijkt andermaal uit een onderzoek van het uitzendkantoor Tempo Team, dat 517 werknemers en 210 personeelsdirecteurs ondervroeg. Uit dat onderzoek is bevestigd wat al langer geweten is: 47% van de werknemers ziet telewerken zitten, maar 49% van de werkgevers verbiedt dat resoluut.

De invoering van telewerken veronderstelt tevens een andere ingesteldheid bij managers en werkgevers. Zij moeten bereid zijn meer vertrouwen te geven aan hun werknemers opdat die zelfstandiger en meer resultaatsgericht zouden mogen werken. Vanzelfsprekend wordt van de telewerkers een grote discipline verwacht opdat zij de hun geboden flexibiliteit niet zouden misbruiken. Vandaar dat telewerken een recht is dat door de werkgever te allen tijden kan worden herroepen, te meer omdat telewerken niet mogelijk is bij elke functie.

Ik kreeg van de minister graag een antwoord op de volgende vragen:

1)    Hoe is het aantal telewerkers in de private sector geëvolueerd gedurende de laatste drie jaar?

2)    Kunnen er opmerkelijke verschillen worden vastgesteld tussen de gewesten, mannen en vrouwen, sectoren, functies of leeftijd?

3)    Plant de minister een initiatief om de mogelijkheden tot (deeltijds of occasioneel) telewerken in de private sector uit te breiden of te versoepelen?

4)    Zal de minister een initiatief nemen om werkgevers te sensibiliseren om telewerken te integreren in het arbeidsproces van hun onderneming?

5)    Zal de minister er bij de sociale partners op aandringen om de mogelijkheden van telewerken te bespreken en desgevallend voorstellen te formuleren tot het actualiseren van de wet van 1996 betreffende de huisarbeid?

telewerken Antw Min

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.