Incontinentieforfait voor niet-zorgbehoevende patiënten

Naar schatting 700 000 Belgen lijden rechtstreeks aan de gevolgen van incontinentie. Vrouwen worden daarbij meer dan mannen getroffen worden door (25% tegen 75%), en dit niet enkel op hoge leeftijd. De oorzaken van incontinentie zijn divers, maar vaak speelt zwangerschap en geboorte een belangrijke rol in de ontwikkeling ervan.

Op incontinentie rust vooralsnog een taboe, wat gepaard gaat met schaamte en onwetendheid. Recent onderzoek toont aan dat minder dan één derde van de mensen met incontinentie hulp zoekt.

Incontinentie en de vermijdbare negatieve effecten ervan genieten al jarenlang internationale en academische aandacht. Zo is er het tweejaarlijkse Global Forum on Incontinence waarop onderzoekers, academici en praktijkmensen samenkomen de balans opmaken van de strijd tegen incontinentie. In heel wat landen staat de problematiek trouwens hoog op de politieke agenda. In Nederland maakt het regeerakkoord van 30 september 2010 er zelfs expliciet melding van. 

De RIZIV-begroting voor 2011 voorziet 13,228 miljoen EUR om de kosten voor incontinentie die ten laste vallen van de bewoners in een ROB en RVT te verminderen, wat tot een korting van 0,30 EUR per bewoner en per dag zou moeten leiden, en voor 2,5 miljoen EUR voor de niet-afhankelijke incontinente patiënten die nu geen recht hebben op het incontinentieforfait. Voor dit laatstgenoemde forfait bestaat reeds een Koninklijk Besluit.

Dit nieuwe KB is een vervolg op het bestaande KB van 1998 dat een incontinentieforfait voorziet voor patiënten met een score van 3 of 4 op de KATZ-schaal voor het criterium “incontinentie” en waarvoor een tegemoetkoming van 449,06 EUR wordt gegarandeerd. Het nieuwe incontinentieforfait viseert met name deze patiënten met een niet-behandelbare vorm van incontinentie die tot nog toe uitgesloten werden van het bestaande forfait. Het gaat dus om deze patiënten die zich niet in de afhankelijkheidssituatie met score 3 of 4 op de KATZ schaal bevinden. In die zin beoogt het nieuwe forfait een uitbreiding van het incontinentie-doelpubliek. Het KB voorziet een jaarlijkse tegemoetkoming van 150 EUR per jaar en dit op voorlegging van een attest + formulier van de arts waarbij de patiënt als “onbehandelbaar incontinent” wordt verklaard. Het nieuwe forfait werd vorig jaar ook al in de sector aangekondigd.

Vragen aan mevrouw de minister:

Waarom is dit KB nog niet in voege getreden ook al zijn de kredieten binnen het Riziv reeds goedgekeurd en is het forfait al gecommuniceerd aan de sector?

Wanneer zal dit KB in voege treden?

Zal u een communicatiecampagne lanceren naar aanleiding van de in voege treding van het nieuwe forfait?

Zal de sector inspraak krijgen in deze campagne? Incontintieforfait Antw Min

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.