Archieven van de maand juli, 2011

Informatiecampagne over spreekrecht bij seksueel misbruik

donderdag 14 juli 2011

Open Vld-kamerleden Carina Van Cauter en Maggie De Block dringen aan op een infocampagne over het spreekrecht van artsen en andere hulpverleners bij seksueel misbruik. “De uitbreiding van het spreekrecht gisteren was een eerste, belangrijke stap. Een intensieve infocampagne voor artsen en andere hulpverleners moet volgen. Dat is cruciaal, niet alleen om misvattingen te vermijden, […]

Verslag Rekenhof over ziekte- en invaliditeitsverzekering

woensdag 13 juli 2011

De Kamercommissie Sociale Zaken  bespreekt momenteel de audit van het Rekenhof over het beheer van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Maggie : “De audit evalueert de controles die het RIZIV en de Controledienst voor Ziekenfondsen doen om ervoor te zorgen dat onterechte uitkeringen worden opgespoord.  Uit het verslag van het Rekenhof blijkt dat het RIZIV geen […]

EU – preventie en veiligheid op het werk – projectfondsen

dinsdag 12 juli 2011

Met betrekking tot de implementatie van de communautaire strategie voor meer veiligheid en preventie op het werk, stelt de Europese Unie (EU) projectfondsen ter beschikking van de lidstaten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Europese richtlijnen. 1. Hoeveel fondsen worden door Europa ter beschikking gesteld voor de preventie en veiligheid op het werk?

Sociale verkiezingen

vrijdag 8 juli 2011

Gisteren besprak de Kamer drie ontwerpen die de organisatie van de sociale verkiezingen in de mei 2012 regelen.  Als verslaggever voerde Maggie hierover het woord.   De commissie Sociale Zaken heeft voorliggende wetsontwerpen besproken tijdens haar vergadering van afgelopen woensdag.  Minister Milquet start haar inleidende uiteenzetting met de aankondiging dat de volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden […]

Resolutie Verdrag van Oviedo

donderdag 7 juli 2011

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, kortweg het Verdrag van Oviedo genoemd, vormt de basis voor de regelgeving inzake de problematiek van de menselijke waardigheid en de biogeneeskunde en de vooruitgang op dat vlak.  Maggie : “Het verdrag verankert het recht van elke mens op […]

Kostprijs zuurstoftherapie

woensdag 6 juli 2011

Het Kenniscentrum bracht een rapport uit over de kost van zuurstoftherapie in ons land. Conclusie van het rapport is dat we hier heel wat kunnen besparen zonder dat de prijs voor de patiënt moet worden opgedreven en zonder dat de kwaliteit van de zorg hoeft te dalen. Zo stelt het Kenniscentrum voor om voor langdurige […]

Berekening toegestane bijverdiensten

woensdag 6 juli 2011

Naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede (17 oktober 2010) heeft de minister twee maatregelen aangekondigd met betrekking tot werkzoekenden. De eerste maatregel verlengt de tijdspanne waarin werkzoekenden hun arbeidsprestaties moeten bewijzen van 312 dagen in 15 maanden naar 18 maanden. De tweede maatregel trekt het maximumbedrag op dat de partner van een […]

Europees jaar van de Vrijwilliger

dinsdag 5 juli 2011

2011 werd door Europa uitgeroepen tot het jaar van de Vrijwilliger. Met het Europees jaar van het vrijwilligerswerk wil de EU het belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en vrijwilligersorganisaties steunen. Als huisarts ontmoet Maggie vele vrijwilligers in de patiëntenzorg.  

Preventie arbeidsongevallen – kledijvoorschriften

dinsdag 5 juli 2011

Preventie van arbeidsongevallen is een permanente zorg. Daartoe worden in bepaalde sectoren, zoals de bouw, een aantal kledijvoorschriften opgelegd. Helaas blijken werknemers soms hun veiligheidsschoenen, stofbril, stofmaskers of veiligheidshelm niet te dragen.

Harmonisering pensioenregelingen

maandag 4 juli 2011

De langstlevende echtgenoot heeft recht op een overlevingspensioen, gebaseerd op de pensioenrechten van de overleden partner. Wettelijk samenwonenden hebben tot op vandaag echter geen recht op een overlevingspensioen. Maggie heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om deze  ongelijkheid op te heffen.