Geschenken aan werknemers – betaling van belastingen

Werknemers die een sinterklaas, kerst- of nieuwjaarsgeschenk van hun werkgever krijgen, kunnen soms voor een onaangename verrassing komen te staan. Het blijkt immers dat het grensbedrag van dergelijke geschenken in totaal niet meer dan 35 euro mag bedragen, plus 35 euro per kind ten laste. Indien het maximumbedrag wordt overschreden, moeten zowel werknemer als werkgever sociale bijdragen betalen op het volledige bedrag. Ofschoon een grensbedrag niet onlogisch is teneinde misbruiken te voorkomen, lijkt het geldende bedrag erg laag.

Meer nog, er blijkt een verschil te bestaan tussen het rsz-grensbedrag (35 euro) en het fiscaal vrijgesteld bedrag (50 euro). 1. Hoeveel werknemers hebben de afgelopen drie jaar belastingen moeten betalen op geschenken omdat ze de 50 euro-grens overschreden? 2. a) Moeten werknemers, die geschenken ontvangen met een waarde hoger dan 50 euro, belastingen betalen op het ganse bedrag? b) Zo ja, waarom wordt er geen vrijstelling verleend voor de eerste vijftig euro? 3. a) Waarom ligt het grensbedrag op slechts 50 euro? b) Is het volgens u aangewezen om het bedrag te actualiseren? c) Zo ja, welk bedrag heeft u in gedachten? 4. Zo neen, waarom is een aanpassing niet aangewezen? 5. Overweegt u bij de evaluatie en eventuele aanpassing van het grensbedrag rekening te houden met de geldende barema’s in de ons omringende landen? 6. Overweegt u ernaar te streven om in overleg met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid te komen tot eenzelfde maximumbedrag voor de rsz en de fiscus? 7. Overweegt u ook een regeling uit te werken waarbij enkel belastingen moeten worden betaald op het verschil van de totale waarde verminderd met het maximumbedrag waarvoor een fiscale vrijstelling geldt? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.