Aanwervingen personen met een arbeidshandicap

Selor, het selectiebureau van de overheid, richt zich expliciet tot mensen met een arbeidshandicap om te solliciteren bij een overheidsdienst. Dit kadert in het gelijke kansenbeleid van de overheid en het daaruit voortvloeiende streefcijfer om 3% van de personeelsformatie op te vullen met mensen met een arbeidshandicap. Selor doet in de praktijk bij de aanwerving de nodige stappen door speciale lijsten aan te leggen met mensen met een arbeidshandicap die geslaagd zijn voor de vacature. Naar verluidt zouden de Federale Overheidsdiensten (FOD’s) niet geneigd zijn om de speciale lijst in overweging te nemen.

1. a) Hoeveel aanwervingen van mensen met een arbeidshandicap werden in de administraties en de eventuele overheidsbedrijven, die onder uw bevoegdheid vallen, in de periode 2008-2010 jaarlijks verricht? b) Graag een opdeling per taalrol en per statuut (contractueel of ambtenarenstatuut). 2. a) Hoeveel bedroeg de verhouding van het aantal aangeworven personen met een arbeidshandicap in de periode 2008-2010 jaarlijks ten aanzien van het aantal aangeworven personen zonder arbeidshandicap? b) Opdeling graag per statuut. 3. a) Klopt het dat de administraties en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen bij de aanwerving van personeelsleden de aparte lijst van werknemers met een arbeidshandicap bewust links laten liggen? b) Zo ja, wat zijn hiervan de oorzaken? 4. In hoeveel gevallen van een aanwerving heeft de FOD de aparte lijst van Selor van werknemers met een arbeidshandicap niet in aanmerking genomen? 5. a) Hoeveel bedraagt momenteel de verhouding van werknemers met een arbeidshandicap ten aanzien van het totaal aantal werknemers in de administraties en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen? b) Hoe is deze verhouding de afgelopen drie jaar geëvolueerd? 6. Welke concrete initiatieven heeft u genomen om mensen met een arbeidshandicap een gelijke kans te gunnen bij het invullen van vacatures in de diensten die onder uw bevoegdheid vallen om de beoogde doelstelling van 3% werknemers met een arbeidshandicap te benaderen? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.