Verleners van vertrouwersdiensten – verplichtingen

Strikt juridisch gezien zijn werkgevers sinds 1 september 2007 verplicht om hun elektronische documenten bij een externe archiveringsdienst voor vijf jaar in bewaring te geven. De specifieke verplichtingen waartoe verleners van vertrouwensdiensten, waaronder ook de elektronische archiveringsdienst, gehouden zijn, moeten worden bepaald via een koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Uit een antwoord op mijn vraag bleek dat het bewuste koninklijk besluit niet binnen de termijn werd genomen.

De minister stelde dat hij met de diensten van de FOD Economie het dossier aan het onderzoeken was (vraag nr. 29 van 28 april 2008, Kamer, 2007-2008, Vragen en Antwoorden, nr. 20, blz. 4389). 1. Wat is de stand van zaken van het dossier? Werd er met andere woorden intussen een koninklijk besluit uitgewerkt? 2. a) Zal het koninklijk besluit met terugwerkende kracht van toepassing zijn? b) Zo neen, wanneer zal het bedoelde koninklijk besluit worden genomen? 3. Wat gebeurt er intussen met werkgevers die de verplichting, om hun elektronische documenten in bewaring te geven bij een externe activeringsdienst, niet nakomen? 4. Zullen zij na de publicatie van het koninklijk besluit kunnen worden gesanctioneerd voor eventuele nalatigheden? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.