Verbetering arbeidskwaliteit en arbeidsproductiviteit

Op Europees niveau loopt sinds 2007 de vijfjarige communautaire strategie voor de verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit met het oog op de gezondheid en veiligheid op het werk. In het verleden heeft de minister zich ook vaak bekommerd getoond over de problematiek van de arbeidsveiligheid en het welzijn van de werknemers.

1. a) Heeft het Belgisch EU-voorzitterschap specifieke initiatieven genomen met het oog op het verbeteren van de arbeidskwaliteit en -productiviteit? b) Zo ja, welke en wat is de huidige stand van zaken? c) Welke concrete resultaten hoopt u te bereiken tegen het einde van het Belgisch EU-voorzitterschap? 2. a) Zullen er specifieke initiatieven worden genomen in de risicosectoren en voor de meest kwetsbare categorieën van werknemers? b) Graag een overzicht van de voorstellen per risicosector en per doelgroep. 3. Welke specifieke initiatieven worden genomen ten aanzien van de kleine en middelgrote ondernemingen, respectievelijk de overheidsdiensten? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.