Archieven van de maand september, 2011

Wetsvoorstel collectieve afhankelijkheidsverzekering

donderdag 29 september 2011

Maggie heeft een wetsvoorstel ingediend om werkgevers aan te moedigen een collectieve afhankelijkheidsverzekering af te sluiten voor hun werknemers.

Werknemers die van werkgever veranderen – vakantiefiche

donderdag 29 september 2011

Uit praktijkgevallen blijkt dat werknemers die van werkgever veranderen soms niet of pas na heel veel aandringen hun vakantiefiche van hun vorige werkgever ontvangen. Deze vakantiefiche is nochtans van belang voor de nieuwe werkgever opdat deze zou weten op hoeveel vakantiedagen zijn werknemer recht heeft het volgende jaar. Er blijken zelfs werknemers te zijn die […]

Anti-pestwetgeving, anti-discriminatiewetgeving – schadevergoeding

dinsdag 27 september 2011

In tegenstelling tot de meeste andere lidstaten in Europa, heeft België een aparte wet voor pesterijen op het werk enerzijds en een anti-discriminatiewetgeving anderzijds. Bij een mogelijike toepassing van beide wetten krijgt de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, hierna de “anti-pestwet” genoemd, […]

Loondiscriminatie holebi’s

donderdag 22 september 2011

In antwoord op een eerder gestelde schriftelijke vraag van mevrouw Katia della Faille over het onderzoek naar mogelijke loondiscriminatie van holebi’s, werd geen duidelijk antwoord gegeven op een aantal vragen. (Vraag nr. 123 van 30 april 2008, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2007-2008, nr. 28, blz. 7362). 1. De minister gaf te kennen dat verder onderzoek […]

Selectie werknemers arbeidshandicap bij de overheid

dinsdag 20 september 2011

Sommige mensen met een arbeidshandicap beklagen zich over de opvolging van de overheidsdiensten van de selectie door Selor. Meer bepaald richt Selor zich op haar website, via affiches en in vacatures tot mensen met een arbeidshandicap om te solliciteren. Een en ander kadert in het gelijkekansenbeleid van de overheid en het daaruit voorvloeiende streefcijfer om […]

Akkoord splitsing B-H-V

vrijdag 16 september 2011

Maggie is blij dat de verschillende onderhandelaars een akkoord hebben bereikt over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Maggie : “Hiermee wordt een oude eis van de Vlamingen eindelijk gerealiseerd.  Meteen is ook een eerste stap gezet in de richting van een regeringsakkoord.

Eenheidsstatuut – gebrek aan gefundeerde berekeningen

donderdag 15 september 2011

De voorzitter van de Nationale Arbeidsraad (NAR) klaagt aan dat er bij de interprofessionele besprekingen over het eenheidsstatuut gefundeerde berekeningen bijna volledig ontbraken. Concreet beschikten de onderhandelaars niet over gegevens aangaande het aantal arbeiders en bedienden dat jaarlijks ontslagen wordt of zelf zijn opzeg geeft. Tevens is niet bekend of het gaat om collectief of […]

Werknemers – sms’en mails buiten de werkuren

dinsdag 13 september 2011

Uit casuïstiek blijkt dat er bij werknemers op de werkvloer nogal wat onduidelijkheid bestaat over het telefonisch-, sms- en mailverkeer tussen werkgever en werknemers buiten de werkuren. 1. Is een werknemer verplicht – en zo ja, in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden – om telefonische oproepen, sms’en of mails van een werkgever (of overste) […]

Certificatie veiligheidscoördinatoren

vrijdag 9 september 2011

Met betrekking tot de veiligheidscoördinatoren is er nog steeds onduidelijkheid rond de certificatie. Veiligheidscoördinatoren moesten een certificatie bekomen vóór 31 december 2009. Het is de minister van Werk die het certificatieschema moet vaststellen. In antwoord op een vraag van Sofie Staelraeve (nr. 15507 van 10 november 2009, Integraal Verslag, Kamer, 2009-2010, commissie voor de Sociale […]

Engagementsverklaring kanker maakt arm

donderdag 8 september 2011

Van 7 tot 14 september voert de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) onder het motto ‘Kanker maakt arm’ actie voor een betere financiële bescherming van kankerpatiënten. Uit een onderzoek van de VLK blijkt immers dat veel kankerpatiënten ondanks  de goede sociale voorzieningen in ons land door hun ziekte in financiële  problemen komen. Het gaat niet alleen om […]