Eenheidsstatuut – gebrek aan gefundeerde berekeningen

De voorzitter van de Nationale Arbeidsraad (NAR) klaagt aan dat er bij de interprofessionele besprekingen over het eenheidsstatuut gefundeerde berekeningen bijna volledig ontbraken. Concreet beschikten de onderhandelaars niet over gegevens aangaande het aantal arbeiders en bedienden dat jaarlijks ontslagen wordt of zelf zijn opzeg geeft. Tevens is niet bekend of het gaat om collectief of individueel ontslag, of de opzegtermijnen al dan niet worden gepresteerd, binnen welke periode de ontslagen werknemers weer werk vinden, hoe groot de anciënniteit van de ontslagen werknemers is en over de impact van de “schaal Claeys”.

Volgens de voorzitter van de NAR heeft dit gebrek aan gegevens zwaar doorgewogen op de onderhandelingen. Het gebrek aan betrouwbare gegevens gaf immers munitie aan de tegenstanders om het ontwerp af te schieten. 1. Deelt u de bekommernis van de voorzitter van NAR dat er te weinig gefundeerde berekeningen voorhanden zijn om op een duidelijke basis besprekingen over het eenheidsstatuut te voeren? 2. Bent u van mening dat de bovengenoemde gegevens in de toekomst wel beter beschikbaar zouden zijn? 3. Welke initiatieven neemt u om dat te verhelpen? 4. Bent u van oordeel dat deze problematiek op korte termijn best wordt bestudeerd door een bevoegde wetenschappelijke autoriteit? 5. Overweegt u een initiatief in deze richting te nemen? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.