Selectie werknemers arbeidshandicap bij de overheid

Sommige mensen met een arbeidshandicap beklagen zich over de opvolging van de overheidsdiensten van de selectie door Selor. Meer bepaald richt Selor zich op haar website, via affiches en in vacatures tot mensen met een arbeidshandicap om te solliciteren. Een en ander kadert in het gelijkekansenbeleid van de overheid en het daaruit voorvloeiende streefcijfer om 3% van de personeelsformatie op te vullen met mensen met een arbeidshandicap. Nu blijkt Selor in de praktijk bij de aanwerving de nodig stappen te doen, met als gevolg dat er speciale lijsten worden aangelegd met mensen met een arbeidshandicap die geslaagd zijn voor de vacature.

Het probleem zou echter bij de federale overheidsdiensten (FOD’s) en programmatorische overheidsdiensten (POD’s) liggen. Naar verluidt zouden zij niet geneigd zijn om de speciale lijst in overweging te nemen en zich automatisch wenden tot de andere lijst met werknemers zonder arbeidshandicap. Er zouden nogal wat vooroordelen bestaan ten aanzien van een project van de FOD Personeel en Organisatie. Aangezien er geen sanctiebeleid bestaat voor diensten die hun medewerking weigeren, is de kans op het wegwerken van de achterstand van personen met een arbeidshandicap in de personeelsformatie eerder klein. 1. Klopt het dat er inderdaad twee aparte lijsten worden opgemaakt met kandidaten die in aanmerking komen voor de invulling van een vacature bij de overheid, meer bepaald een lijst van personen met een arbeidshandicap en een lijst met personen zonder arbeidshandicap? 2. Bestaat er bij heel wat FOD’s en POD’s weerstand om de lijst met de arbeidsgehandicapten in overweging te nemen? 3. Heeft dit te maken met het gebrek aan een sanctiebeleid? 4. a) Klopt het dat een project van de FOD Personeel en Organisatie geboycot wordt door een aantal diensten? b) Zo ja, waarom? 5. Welke initiatieven neemt u of heeft u genomen om mensen met een arbeidshandicap een gelijke kans te geven om in aanmerking te komen voor vacatures bij de overheid? 6. Is deze problematiek al aangekaart in en door de begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een arbeidshandicap? 7. Heeft de begeleidingscommissie hierover al klachten ontvangen? 8. Welke acties heeft de begeleidingscommissie naar de minister toe ondernomen en welke maatregelen heeft u naar aanleiding hiervan genomen? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.