Anti-pestwetgeving, anti-discriminatiewetgeving – schadevergoeding

In tegenstelling tot de meeste andere lidstaten in Europa, heeft België een aparte wet voor pesterijen op het werk enerzijds en een anti-discriminatiewetgeving anderzijds. Bij een mogelijike toepassing van beide wetten krijgt de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, hierna de “anti-pestwet” genoemd, voorrang.

De schadevergoeding die in beide wetten wordt bepaald, verschilt echter. Terwijl in de discriminatiewetgeving een forfaitaire vergoeding van zes maanden wordt bepaald, moet de omvang van de schadevergoeding op basis van de anti-pestwet worden begroot na bewijs van fout, schade en oorzakelijk verband. 1. a) Werd er reeds nagegaan of dit onderscheid inzake schadevergoeding tussen de anti-pestwet enerzijds en de anti-discriminatiewetgeving anderzijds grondwettelijk correct is? b) Zo ja, welke motivatie werd gegeven voor het behoud van het onderscheid? c) Zo neen, ontving u reeds klachten over dit onderscheid? 2. Welk initiatief heeft u genomen om hierover duidelijkheid te krijgen en desgevallend het onderscheid weg te werken? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.