Personen met een handicap – tegemoetkoming – belastingaangifte

Om te oordelen over een aanvraag voor een tegemoetkoming voor een integratietegemoetkoming of een inkomensvervangende tegemoetkoming, moet de administratie van de directie-generaal Personen met een handicap gegevens bekomen met betrekking tot de inkomsten van de aanvrager. Deze informatie wordt opgevraagd bij de belastingdiensten, zonder dat de dossierbeheerders daarin moeten tussenkomen. Toch vragen de diensten van de directie-generaal aan de Personen met een handicap nog deze gegevens op.

Meer nog, een aanvrager die eind december 2010 een aanvraag voor een tegemoetkoming indiende werd in april 2011 geconfronteerd met de vraag om een kopie van zijn belastingaangifte voor de inkomsten van het jaar 2010, aanslagjaar 2011 te bezorgen aan de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal Personen met een handicap. Gelet op het feit dat men in april de belastingaangifte nog niet heeft ontvangen, kan men dan ook niet ingaan op deze vraag. De diensten van de directie-generaal vragen dus informatie aan de burger die ze automatisch kunnen bekomen van een andere administratie en bovendien vragen ze informatie op die burgers niet kunnen verstrekken omdat ze nog niet over de nodige documenten beschikken. 1. Bent u op de hoogte van het feit dat uw diensten nu reeds belastingaangiften voor de inkomsten van het jaar 2010 aanslagjaar 2011 opvragen terwijl men daarover op dit ogenblik nog niet kan beschikken? 2. Zijn deze praktijken courant? 3. Is het niet wenselijk dat informatie die men kan bekomen bij andere overheidsdiensten – en waarvoor automatische processen bestaan – niet opvraagt bij de personen met een handicap? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.