Veiligheid op het werk – onderaanneming

In de periode van 2002 tot 2006 werd op Europees niveau een communautaire strategie gevoerd voor de verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit met het oog op de gezondheid en veiligheid op het werk. In die periode zou het aantal arbeidsongevallen sterk zijn gedaald. Momenteel loopt een nieuwe strategie van 2007 tot 2012, die nog ambitieuzer is en tot doel heeft de totale incidentie van arbeidsongevallen in de Europese Unie tegen 2012 met 25% te verminderen door de gezondheid en veiligheid op het werk te verbeteren.

In de praktijk zouden zich bij de toepassing van de wetgeving wat gezondheid en veiligheid betreft, problemen voordoen bij onderaanneming, daar werkgevers vaak alleen voor hun eigen werknemers preventieve maatregelen nemen. 1. Blijkt uit de cijfers van de sociale inspectie van de afgelopen vier jaar dat er zich inderdaad meer problemen voordoen bij onderaanneming? 2. Welke specifieke problemen manifesteren zich het meest? 3. Besteedt de inspectie meer aandacht aan de gerichte controle van de preventieve veiligheids- en gezondheidsmaatregelen die worden genomen door onderaannemers? 4. Worden er ook specifieke problemen gedetecteerd in verband met nieuwe problematieken zoals migratie? 5. Waar en met welke nationaliteiten doen die problemen zich voornamelijk voor? 6. Krijgen de inspecteurs bijscholing om die nieuwe problemen gerichter te kunnen detecteren? 7. Welke concrete bijscholingsinitiatieven werden reeds opgezet sinds 2007? 8. Hoeveel inspecteurs hebben jaarlijks een bijscholing gekregen sinds 2007? 9. Wie werd voor deze bijscholing ingehuurd en hoeveel heeft de bijscholing jaarlijks gekost? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.