Premie voor verpleegkundigen

Verpleegkundige is in ons land een knelpuntberoep geworden. De tekorten zijn zo groot dat sommige ziekenhuizen hun soelaas zoeken in verpleegkundigen uit het buitenland. Zowel op federaal niveau als op het niveau van gemeenschappen en gewesten doen regeringen inspanningen om het beroep aantrekkelijk te maken.

U hebt ook een plan opgesteld om het beroep aantrekkelijker te maken. Eén van de actiepunten van dat plan was te voorzien in een jaarlijkse premie voor sommige houders van een bijzondere beroepstitel en houders van een bijzondere bekwaamheid. De houders van de bijzondere beroepstitel geriatrie, urgentiediensten of intensieve zorgen en oncologie waren de eerste die voor zo’n premie in aanmerking kwamen. Houders van andere bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden zouden volgen.

Blijkbaar zou de FOD Volksgezondheid er dit jaar niet in slagen om deze jaarlijkse premie uit te betalen omdat de FOD de dossiers niet tijdig kan verwerken wegens een tekort aan personeel. Naar verluidt zou die premie ook niet met terugwerkende kracht kunnen worden toegekend, wat zou betekenen dat indien de FOD de zaak niet rond krijgt voor het einde van het jaar de premie verloren zal zijn voor de verpleegkundigen.

 

Graag vernam ik van de minister :

 

  1. Zal de FOD Volksgezondheid erin slagen de jaarlijkse premie vooralsnog uit te betalen ?
  2. Is het zo dat wanneer de FOD er niet zou in slagen de premie in 2011 te betalen, de premie verloren is voor de betrokkenen en dat die dus niet kan worden uitbetaald in 2012 ?
  3. Dit soort van incidenten is natuurlijk niet van aard om een knelpuntberoep populair te maken. Er niet in slagen een loonvoordeel uit te betalen, is natuurlijk demotiverend. Hoe zal de minister vermijden dat dit gebeurt in de toekomt ? Moet de procedure niet vereenvoudigd worden ? Misschien geautomatiseerd waardoor het proces sneller kan verlopen. premie verpleegkundigen Antw

 

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.