Aanpassingen van regels over economische werkloosheid

Geplaatst op 13 april, 2016 om 00:00

De Commissie Sociale Zaken gaf vandaag, op 13 april 2016, haar goedkeuring voor de aanpassing van de berekeningswijze van de bijdrage die werkgevers moeten betalen in geval van overmatig gebruik van de economische werkloosheid. De berekening van deze bijzondere bijdrage gebeurt vanaf nu op kwartaalbasis in plaats van op jaarbasis. Maggie De Block, minister van Sociale zaken: “Op deze manier zorgen we voor een positieve hervorming van het systeem én pakken we misbruik aan”.

Daarnaast gebeurt er ook een aanpassing aan de regelgeving over economische werkloosheid voor bedienden. Minister van Werk Kris Peeters: “Dit biedt bedrijven de kans om economische werkloosheid voor bedienden toe te passen, óók als ze niet voldoen aan de bestaande voorwaarden voor een onderneming in moeilijkheden. Een bedrijf richt in dat geval een gemotiveerd schrijven aan de minister. Dit is specifiek nodig bij bv. bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van de terroristische aanslagen op 22 maart.”

De regering had in 2015 haar wens uitgedrukt om overmatig gebruik van het systeem van economische werkloosheid verder te ontmoedigen. In december 2015 bereikten de sociale partners hier een akkoord over. Dat akkoord heeft de regering gevalideerd, en via een amendement voert ze het nu uit. Dit amendement is vandaag, op 13 april 2016, goedgekeurd in de Commissie Sociale Zaken. Een werkgever kan economische werkloosheid inroepen om een werknemer tijdelijk op inactiviteit te zetten bij een gebrek aan werk.

De basisvoorwaarde is natuurlijk dat de werkgever de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen op een correcte manier inroept. De werknemer werkt die dag niet en krijgt daarvoor een werkloosheidsuitkering (tijdelijke werkloosheid). Om misbruik te voorkomen bestaat er al een systeem van bijdragebetaling: als de werkgever op jaarbasis te veel dagen van economische werkloosheid inroept, is hij een bijzondere bijdrage verschuldigd. Vandaag werden in de Commissie Sociale Zaken ook aanpassingen aan de regelgeving over economische werkloosheid bij bedienden goedgekeurd. Dit is een omzetting van het akkoord van de Groep van Tien van 14 oktober 2015.

Door de aanpassing kan een bedrijf een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Minister van Werk om als onderneming in moeilijkheden te worden erkend (en dus economische werkloosheid voor bedienden te kunnen toepassen), wanneer zij getroffen worden door onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie, of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. Tot voorheen kon een bedrijf enkel beroep doen op economische werkloosheid als ze een erkenning als onderneming in moeilijkheden hadden, en werd hetzelfde kwartaal in het jaar 2008 of één van de twee voorgaande kalenderjaren als refertejaar gezien.

Bij onvoorziene en onverwachte omstandigheden is een daling van de omzet, productie of het aantal bestellingen in vergelijking met een vorig kwartaal soms moeilijk meteen aan te tonen. Nu kan een bedrijf bij onvoorziene omstandigheden (zoals bv. een terroristischte aanslag en het sluiten van het publiek transport) een gemotiveerde aanvraag tot de minister richten.  “Dit is een logische aanpassing van de regelgeving, in het belang van de draagkracht van onze ondernemingen die getroffen worden door onverwachte omstandigheden.”