Alle bestuursniveaus tekenen gemeenschappelijke verklaring over hervorming van ziekenhuislandschap

Geplaatst op 02 juli, 2015 om 00:00

Negen ministers en leden van de federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheden hebben een gemeenschappelijke verklaring ondertekend over de nieuwe rol van het ziekenhuis in het zorglandschap.

Door deze verklaring engageren politieke actoren van verschillende bestuursniveaus zich samen om de broodnodige hervormingen in ons ziekenhuislandschap door te voeren.

De negen excellenties gaven deze aanzet tot samenwerking ter gelegenheid van de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid van 29 juni 2015.

Met de gemeenschappelijke verklaring benadrukken de negen ministers het belang van een gedeelde visie en van overleg om de bijsturingen in de ziekenhuissector te realiseren. Alle bestuursniveaus vertrekken van eenzelfde visie om een logische samenhang te behouden tussen de bevoegdheden van de verschillende overheden.

De ministers sturen ook het duidelijke signaal naar de ziekenhuissector dat de verschillende overheden de problemen gezamenlijk aanpakken, over de bestuursniveaus heen.

In de verklaring bevestigen de negen bevoegde ministers een aantal principes die ze zullen respecteren als ze beslissingen nemen in verband met de hervorming van het ziekenhuislandschap. Die principes zijn onder andere:

  • De patiënt staat centraal in het gezondheidsbeleid.
  • Verdere verbetering van de kwaliteit en zorg voor de patiënt zijn de ultieme toetssteen bij beslissingen.
  • Netwerkvorming en samenwerking tussen ziekenhuizen zijn belangrijke hefbomen.
  • De overheid geeft ruimte aan innovatie en sociaal ondernemerschap.
  • Alle betrokkenen overleggen regelmatig met elkaar.

De deelstaten toetsen af of de nieuwe infrastructuurprojecten in de ziekenhuissector passen binnen de visie op het toekomstige ziekenhuislandschap, terwijl de federale overheid voorziet in een ziekenhuisfinanciering die verantwoorde zorg voor de patiënt correct vergoedt.

De verschillende bestuursniveaus hebben zich onder andere ook geëngageerd om taakafspraken te maken binnen het zorglandschap als dat aangewezen is.

En het federale niveau en de deelstaten maken afspraken onder meer over het delen van gegevens tussen ziekenhuizen en het verminderen van de registratielast. Het uitwerken van het elektronisch patiëntendossier zal hierin een belangrijke rol spelen.

Voor de federale staat,

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor de Federale Staat;

voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest,

Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

voor het Waals Gewest,

Maxime Prévot, minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Patrimonium;

voor de Franstalige Gemeenschap,

Rudy Demotte, minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel en Joëlle Milquet, vicevoorzitster van de regering van de Federatie Wallonië-Brussel en minister van Onderwijs, Cultuur;

voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad,

Didier Gosuin en Guy Vanhengel, beiden lid van het Verenigd College belast met Gezondheid, Openbaar Ambt, Financiën, Budget, Patrimonium en Buitenlandse Betrekkingen, die op 29 juni 2015 samen de IMC voorzaten;

voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Cécile Jodogne, lid van het college bevoegd voor Gezondheidsbeleid en Openbaar Ambt;

en voor de Duitstalige Gemeenschap,

Antonios Antoniadis, minister van de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor Familie, Gezondheid en Sociale Zaken.