Antibacteriële resistentie moet op de agenda

Geplaatst op 24 augustus, 2021 om 17:30

Op 24 augustus neemt federaal fractievoorzitter Maggie De Block deel als lid van de plenaire vergadering van de Global Leaders Group (GLG) over antimicrobiële resistentie.

Het gebruik van antibiotica in onze voedselketen beperken, is één van de speerpunten. “Jaarlijks sterven wereldwijd zo’n 700 000 mensen door resistentie bij antibiotica. Het is belangrijk dat wij hier actie ondernemen en een voortrekkersrol spelen. Het probleem in de voedselketen wordt minder belicht, maar toch is het fundamenteel”, stelt Open Vld-fractieleider De Block na afloop van de plenaire zitting van de GLG (Global Leaders Group).

De hoofdoproep van deze Global Leaders Group vergadering is om antibiotica in de voedselketen te reduceren. “Wereldwijd worden erg veel antibacteriële middelen gebruikt in de voedselketen: zowel bij dieren als bij planten raden wij aan dit gebruik te beperken tot het hoogst noodzakelijke”, vat De Block de besluiten samen. “Het gebruik beperkt zich niet tot de veeteelt. Ook de overconsumptie van pesticiden op planten in de landbouw hebben invloed op de resistentie van microben.”

De GLG stelt vast dat de nood aan maatregelen groot is en roept landen op, dringend gevolg te geven aan een aantal heersende internationale aanbevelingen. Er moet actie ondernomen worden op verschillende vlakken:

  1. Een einde maken aan het gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen louter om groei bij dieren te bevorderen.
  2. Beperking van antimicrobiële geneesmiddelen om infectie bij gezonde dieren en planten te voorkomen.
  3. Het elimineren of aanzienlijk verminderen van over-the-counter verkoop van antimicrobiële geneesmiddelen in de dierengeneeskunde.
  4. De algehele behoefte aan antimicrobiële geneesmiddelen verminderen door verbetering van controle-, hygiëne-, bioveiligheids- en vaccinatieprogramma’s in de veehouderij.
  5. Zorgen voor toegang tot hoogwaardige en betaalbare antimicrobiële stoffen voor de gezondheid van mens en dier en de bevordering van innovatie met empirisch onderbouwde en duurzame alternatieven voor antimicrobiële stoffen in het voedselsysteem.

Naast deze directe vormen van het verminderen van antibioticagebruik, stelt Maggie De Block vast dat ook ernstig werk gemaakt moet worden van benaderingen die indirect bijdragen tot de nood om antibiotica te gebruiken. “Het gekozen model van veeteelt heeft een grote invloed op antibioticagebruik. Zo vallen bijvoorbeeld productiemodellen van extensief veemanagement te verkiezen over intensieve veeteelt. Bij extensieve productie is er minder nood aan antibioticagebruik. Bovendien is dergelijke voedselproductie veel duurzamer voor de leefomgeving waarbinnen de landbouw plaatsheeft.”

 

Ook in ons land is De Block al langer actief rond dit thema. Als minister werkte zij een convenant met de landbouwsector uit om het antibioticagebruik in de veeteelt te reduceren. “Dit jaar volgde ik het dossier verder op vanuit de commissie. Minister van Landbouw Clarinval verlengde dit convenant. Op die manier levert ons land een belangrijke bijdrage in de doelstelling om minder antibiotica te gebruiken in de voedselketen”, stelt De Block.

 

Bijkomende inspanningen blijven echter nodig. Hoewel blijkt dat in de voorbij periode van 2011 tot 2019 België een drastische reductie in het antibioticagebruik in de dierengeneeskunde kende (tot 70% in de kritische antibiotica), stagneert deze tendens. Uit de recentste cijfers voor SANITEL-MED blijkt bijvoorbeeld dat voor een aantal pluimveebedrijven, voor de periode januari – december 19 in vergelijking tot januari – december 2020 een quasi verdubbeling optrad van het gebruik van bepaalde antibiotica. Voor datzelfde tijdsbestek evolueert de gebruikte massa fluroquinolones van 353 naar 672 kilogram.

Het is van belang dat het nationaal actieplan tegen antimicrobiële resistentie (NAP AMR) dat de minister van Volksgezondheid voorziet tegen oktober 2021, voldoende aandacht besteedt aan juist en minder gebruik van antibiotica in de keten van de voedselproductie.

 

Over de Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance

De Global Leaders Group (GLG) over antimicrobiële resistentie omvat staatshoofden, (voormalige) ministers, regeringsleden en leiders uit de private sector en het maatschappelijk middenveld uit 22 landen. GLG zal wereldwijd samenwerken met overheden, instanties, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector door middel van een One Health-benadering om te adviseren over en te pleiten voor politieke actie voor de beperking van resistente van geneesmiddelen tegen infectieziekten door verantwoorde en duurzame toegang tot en gebruik van deze producten.

 

Over Sanitel-MED

In SANITEL-MED worden alle voorgeschreven, verschafte en toegediende antibiotica voor diergeneeskundig gebruik bijgehouden. De wetgeving om registratie te verplichten, treedt op 27 februari 2017 in voege. Het wordt dan in een eerste fase verplicht bij pluimvee (leg- en braadkippen), varkens en vleeskalveren. Voor rundvee kan er al vrijblijvend gebruik worden gemaakt van SANITEL-MED.