Geen besparingen op kankerbehandelingen
Stijging netto-inkomen voor deeltijdse werkhervatting langdurig zieken
Premie voor professionele re-integratie
Zachte landingsbanen
Recht op ziekteuitkering voor werkende 65-plussers

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft haar woord gehouden: ze bespaart geen geld op nieuwe kankerbehandelingen. Ze maakt ook gebruik van de begrotingscontrole om een aantal aanvullende maatregelen te nemen om de werkgelegenheid te stimuleren. Zo komt ze over de brug met meer netto-inkomsten voor langdurig zieken die proberen deeltijds te werken. Daarnaast ontvangen werknemers die door hun medische toestand van baan moeten veranderen een premie om hen te helpen zich om te scholen. Verder hebben mensen die na hun 65e werken voortaan ook recht op een ziekteuitkering. Om het einde van een loopbaan leefbaar en haalbaar te houden worden ook de “zachte landingsbanen” in het leven geroepen. Hier volgt een overzicht van de politieke besluiten die tijdens de begrotingscontrole zijn genomen:

Volksgezondheid

Innovatieve kankerbehandelingen Steeds meer patiënten worden geholpen door innovatieve geneesmiddelen op de markt. Het onverwachte succes van deze innovatiegolf heeft geleid tot een budgetoverschrijding van 500 miljoen euro, waarvan 300 miljoen euro voor kankerbehandelingen in 2019. Minister De Block had een besparing op de kankerbehandelingen uitgesloten omdat het levensreddende behandelingen zijn. De regering volgde haar daarin voor een bedrag van  200 miljoen euro. De farmaceutische sector zal de overige 100 miljoen euro aanleveren. De resterende 200 miljoen euro wordt gecompenseerd door maatregelen in het geneesmiddelenbeleid, goed voor 113 miljoen euro, die de patiënt niet zullen raken. De overige 87 miljoen door technische correcties.

Sociale Zaken

Steun bij professionele re-integratie Minister De Block heeft maatregelen genomen om langdurig zieken te begeleiden en hen te helpen bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt door middel van reïntegratietrajecten en het systeem van toegestane deeltijdse arbeid. Met succes, want het aantal langdurig zieken stijgt minder dan voorspeld. Ook het aantal mensen dat gedeeltelijk het werk herneemt via het medisch toegestaan deeltijds werk neemt toe.

2013

2014

2015

2016

2014/2013

2015/2014

2016/2015

Loontrekkenden

30.833

35.989

40.724

47.502

16,72%

13,16%

16,64%

Zelfstandigen

3.420

3.798

4.670

5.109

11,05%

22,96%

9,40%

Maggie De Block komt nu over de brug met meer netto-inkomsten voor langdurig zieken die proberen deeltijds te werken. Naast begeleiding via de re-integratietrajecten wil ze de mensen die deeltijds kunnen werken fiscaal nog verder aanmoedigen. Daarnaast wil de minister ook een extra impuls geven aan de mensen die, omwille van hun medische situatie, niet meer terug aan het werk kunnen bij hun werkgever en vervolgens het bedrijf moeten verlaten. Elke werknemer wiens contract wordt opgezegd omwille van medische overmacht, ontvangt een premie van 1.800 euro om zijn kansen op herintreding op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze premie wordt door de voormalige werkgever betaald op voorwaarde dat de werknemer niet medisch ongeschikt wordt verklaard voor een eventuele terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Zwangerschapsverlof sneller uitbetaald

Minister De Block verlengde eerder al het zwangerschapsverlof voor zelfstandige moeders. De wetgeving voorzag echter dat er op einde van deze periode moest betaald worden. Zelfstandige moeders moesten hierdoor lang, te lang op hun geld wachten Op voorstel van ministers De Block en Ducarme schaart de federale regering zich nu ook mee achter dit project en zullen de moeders voortaan sneller worde uitbetaald.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na de leeftijd van 65 jaar

Op dit moment hebben mensen die na hun 65e blijven werken geen recht op een uitkering als ze ziek worden. Zij moeten dan verplicht op pensioen gaan. Maggie De Block: “Het was dan ook unfair dat de 65-plussers geen recht hadden op een ziekteuitkering. In de toekomst zullen ze daarom een ziekteuitkering ontvangen voor een periode van maximaal 6 maanden.”

Zachte landingsbanen 

Tijdens het zomerakkoord onderhandelde en verkreeg minister De Block een akkoord over de “zachte landingsbaan”. Het doel van deze maatregel is om de laatste jaren van de loopbaan voor de werknemers “leefbaar en haalbaar” te houden. Zo zouden ze op vrijwillige basis 4/5 kunnen gaan werken, een functie met minder verantwoordelijkheden kunnen opnemen of bijvoorbeeld niet langer ’s nachts of in een ploegenstelsel werken. Voor de inwerkingtreding van de maatregel is een cao per sector vereist, wat in de praktijk soms een remmend effect heeft op de inwerkingtreding. Om die reden stelt Minister De Block voortaan werknemers in staat om een individuele overeenkomst met hun werkgever te sluiten indien er voor het einde van het jaar geen cao wordt afgesloten.

Opleidingen in de non-profitsector 

Een evaluatie van de aan Sociale Maribel toegewezen budgetten zal ten laaste op 1 november 2018 worden uitgevoerd. Het doel is om budgetten uit te trekken voor de opleiding van nieuwe kandidaat-werknemers in de gezondheidssector, een sector met veel knelpuntberoepen. Maggie De Block: “Deze mensen zorgen dagelijks voor de gezondheid en het welzijn van anderen. Door te investeren in hun opleiding zullen we de dienstverlening aan het publiek verder kunnen verbeteren.

Aanmoedigen opleiding na ontslag

Wanneer een werknemer wordt ontslagen moet hij een opzegtermijn uitdoen of ontvangt hij een ontslagvergoeding. Binnenkort zal de ontslagen werknemer kunnen vragen om een derde van zijn vergoeding te besteden aan een opleiding. In dat geval kan hij van fiscale en parafiscale voordelen genieten. Om die opleiding te kunnen volgen zou, in overleg met de werkgever, de duur van de opzegtermijn ook kunnen verkort worden.