Besparen met een fijn scalpel om budget in evenwicht te brengen

Geplaatst op 15 oktober, 2016 om 00:00

In gezondheidszorg en sociale zaken neemt minister Maggie De Block een aantal maatregelen om overconsumptie en ondoelmatig gebruik weg te werken. De regering is het ook eens met het voorstel om de hervorming van het ziekenhuislandschap versneld door te voeren en gaf hiervoor aan minister De Block een speciaal mandaat.

Initiatieven in de sociale zekerheid hervormen en stimuleren, bijvoorbeeld, mensen om bij ziekte gedeeltelijk aan het werk te gaan.

Maggie De Block: “We besparen en hervormen, niet met een botte bijl maar met een fijn scalpel. Op deze manier helpen we het budget in evenwicht brengen.”

De besparingen bedragen in de sociale zekerheid 144 miljoen euro en in de gezondheidszorg in totaal 902 miljoen euro waarvan 673 miljoen aan maatregelen die al eerder gepland waren voor 2017.

 

 Overzicht

 Gezondheidszorg

 • De hervorming van het ziekenhuislandschap wordt sneller doorgevoerd.

Minister De Block: “Doel van deze hervorming, één van de belangrijkste en grootste hervormingen die we realiseren, is ervoor zorgen dat onze gezondheidszorg ook in de toekomst kwaliteitsvol en toegankelijk of betaalbaar blijft. We moeten onze patiënten de best mogelijk zorg garanderen. We werken daarbij wetenschappelijk onderbouwd en steunen op studies van onder andere het Federaal Kenniscentrum. Hervormen moet; uit de MAHA-studie 2015 van Belfius  blijkt dat in 2014 nog 32 ziekenhuizen van de 90 in het rood eindigen maar ook dat een aantal diensten onderbezet zijn en er dus overaanbod is.”

De regering heeft minister De Block haar vertrouwen geschonken in de vorm van een speciaal mandaat voor de snellere invoering van de hervorming van het ziekenhuislandschap. Er is in dit verband vier miljoen euro vrijgemaakt voor consultancy om deze hervorming en de hervorming nomenclatuur te ondersteunen.

De snellere invoering van deze hervorming is ook mogelijk omdat er op het terrein duidelijk een draagvlak aanwezig is.

Maggie De Block heeft ook groen licht gekregen voor een model van netwerking en behoeftenplanning voor de ziekenhuizen en start nu met het vastleggen van de reglementering errond. Ze zal daarover ook afstemmen met de deelstaten in het kader van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Eerst zal de overcapaciteit aan bedden (de onderbezetting) in bijvoorbeeld pediatrie- en kraamafdelingen aangepakt worden. Uit de MAHA-studie van MAHA-studie 2015 van Belfius bleek dat in 2014 pediatriebedden maar voor 49,1% bezet waren en materniteitsbedden voor 53,3%.

Er zal ook gewerkt worden aan een concentratie van de complexe kankerzorg zodat patiënten behandeld worden door de meest gespecialiseerde en ervaren teams.

Aan deze hervormingen is een besparing verbonden van 92 miljoen in 2017.

 • Medische beeldvorming en klinische biologie.

Onder meer in de medische beeldvorming en klinische biologie worden maatregelen genomen om de budgetoverschrijdingen te compenseren. In vergelijking met andere landen zoals Nederland kent België een hoog aantal prestaties van medische beeldvorming, wat risico’s inzake volksgezondheid met zich meebrengt door de stralingsbelasting.

 • Gedeeltelijke indexsprong voor zorgverstrekkers in 2017.

De honoraria van alle zorgverstrekkers worden voor slechts één derde geïndexeerd in 2017. Voor de overige twee derden voorziet de regering een indexsprong.

Deze gedeeltelijke indexsprong levert 247 miljoen euro aan het staatsbudget. Maggie De Block: “Ik besef zeer goed dat we een grote inspanning vragen van de zorgverstrekkers.”

 • Hoger remgeld antibiotica

Het remgeld op antibiotica verhoogt door antibiotica te verschuiven van terugbetalingscategorie B naar C.

Minister De Block: “Antibiotica zijn geen snoepjes: toch worden er nog steeds veel te veel geslikt. Op Europees vlak staat België hier bovenaan op de  tweede plaats. We sensibiliseren al jaren, volgen het voorschrijfgedrag van de artsen nauw op en willen nu onze patiënten extra attent te maken op de negatieve gevolgen van het onnodig slikken van antibiotica.”

Deze maatregel zal in 2017 14,8 miljoen euro opbrengen.

 • Goedkoopst voorschrijven

Artsen en tandartsen zullen in 2017 in 60% van de gevallen het goedkoopste geneesmiddel moeten voorschrijven. Tot nu was 50% gevraagd.

De patiënt zal in 2017 hierdoor minder betalen voor veel van haar of zijn geneesmiddelen. Voor de overheid levert deze maatregel 20 miljoen op in 2017.

 • Indexering van maximumbedrag remgeld voor de maximumfactuur

De maximumfactuur of het maximumbedrag dat de patiënt betaalt aan remgeld en sommige andere persoonlijke bijdragen , is ingevoerd in 2002 en dit bedrag is nooit geïndexeerd.

Het maximumbedrag is afhankelijk van het inkomen; de inkomensdrempel werd wel geïndexeerd. Het maximumbedrag aan remgeld wordt nu ook geïndexeerd zodat het is afgestemd om het inkomensbedrag.

De regering bespaart in 2017  14,8 miljoen euro door deze maatregel.

 • Versnelde toepassing gewijzigde gezinssamenstelling voorkeurgerechtigden.

Als een gezin het voorkeurregime geniet en een gezinslid vindt bijvoorbeeld werk of verhuist waardoor de gezinssamenstelling wijzigt, dan duurt het twee trimesters eer het voorkeurregime gestopt wordt.

In de toekomst zal het voorkeurregime door snellere processen na één trimester kunnen stoppen.

Deze maatregel zal in 2017 9,5 miljoen aan besparingen opleveren.

 

Sociale zekerheid

 • Schuldvergelijking.

De gegevens van sociale zekerheid en fiscus worden gekoppeld. Als een bedrijf geld moet terugkrijgen van de fiscus maar schulden heeft bij de sociale zekerheid (RSZ), zal eerst de schuld bij de RSZ betaald worden.                                                            De regering bespaart in 2017 door deze maatregel 39,3 miljoen euro.

 • Aanpassingen systeem werkverwijdering.

Werkverwijdering (niet: zwangerschapsverlof) is een specifiek stelsel waarbij zwangere vrouwen beschermd moeten worden tegen bepaalde risico’s op het werk zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van bepaalde chemische stoffen.

Maggie De Block: “Er zou eerst en vooral moeten gekeken worden of aangepast werk mogelijk is, bijvoorbeeld weg van de risicovolle stoffen. In de praktijk wordt te gemakkelijk een beroep gedaan op een uitkering en worden vrouwen tegen hun zin thuis gezet.”

De werkgever zal in de toekomst 10% van de uitkeringen moeten betalen. Doel is de werkgevers te stimuleren om na te gaan welke taak de zwangere vrouw wel nog kan uitvoeren binnen het bedrijf.

Deze maatregel levert een besparing van 25 miljoen op in 2017.

 • Overzeese sociale zekerheid in evenwicht brengen

De overzeese sociale zekerheid is een facultatief stelsel van sociale zekerheid voor Belgen die werken in het buitenland of buitenlanders die werken voor een Belgisch bedrijf of ngo.

Een recent rapport van het Rekenhof wijst erop dat dit stelsel onevenwichtig is met te hoge uitgaven voor te lage bijdragen vergeleken met de opgebouwde rechten.

De bijdragen verhogen waardoor de regering 50 miljoen bespaart.

 • Aanpassing vergoedingssysteem “toegelaten activiteiten tijdens ziekte”.

Als je ziek bent en je wil een paar dagen per week werken, dan krijg je een deel salaris en een deel ziekte-uitkering. Het deel van de uitkering wordt bepaald op basis van de salarisschijf waarin je zit. Je moet ook moet toestemming hebben van de adviserende geneesheer om te werken.

Minister De Block hervormt het systeem zodat je de eerste dag van de week mag werken zonder een deel van je uitkering te verliezen.

Daarna daalt het gedeelte van je uitkering niet naargelang de salarisschijf waarin je zit, maar naargelang het aantal uren dat je werkt. Per uur dat je meer werkt, krijgt je meer salaris en een beetje minder uitkering. Zo wordt vermeden dat de uitkering met grotere happen tegelijkertijd daalt.

Maggie De Block: “Het doel van deze aanpassing is meer mensen positief stimuleren om te gaan werken. We willen werken aantrekkelijker maken.”

De maatregel zal in 2017 18 miljoen euro opbrengen voor de staat.

Welvaartsenveloppe:

In 2017 is nog steeds 170 miljoen van de welvaartsenveloppe voorzien om uitkeringen te verhogen. Door minder uit te geven nu kan de regering betere pensioenen in de toekomst garanderen. De regering werkt op deze manier aan de kost van de vergrijzing en zorgt ervoor dat de sociale zekerheid voor de komende generaties houdbaar blijft.