BESPREKING BELEIDSNOTA PENSIOENEN

Geplaatst op 25 november, 2020 om 14:29

Op vrijdag 20 november besprak de commissie Sociale Zaken de beleidsnota pensioenen.

Maggie : “Voor wat de pensioenen betreft, is het belangrijk dat de mensen vertrouwen hebben in de drie pensioenpijlers. Transparantie en eenvoud zijn hierbij van groot belang.

Het doel van de hervormingen, voorgesteld door de nieuwe regering, moet uiteindelijk zijn dat men komt tot een eenvoudige, doorzichtige wetgeving waarbij de begunstigde centraal staat. Het is ook belangrijk dat men aan de mensen uitlegt hoe men het pensioen uitbouwt.

De website Mypension blijft hierbij cruciaal. Maar de info die men daarop terugvindt moet volledig zijn, zodat de mensen een correct beeld krijgen.”

De regering De Croo zal inspanningen leveren om de minimumpensioenen op te trekken, zowel voor de werknemers als voor de zelfstandigen.

Maggie : “Iedereen is het erover eens dat de huidige bedragen te laag zijn.

Het was dan ook teleurstellend om vast te stellen dat dit in het debat over de regeerverklaring herleid werd tot de discussie over 1500 netto of bruto terwijl dit toch een inspanning van ongeziene omvang is.  Maar de pensioenproblematiek staat niet op zichzelf. De beleidsverklaring en de nota erkennen dat een duurzaam pensioensysteem enkel kan wanneer de activiteitsgraad tijdens de laatste jaren van de actieve leeftijd stijgt. De regering neemt daartoe een aantal maatregelen: de pensioenbonus wordt heringevoerd en er is aandacht voor de eindeloopbaan (deeltijds pensioen, zachte landingsbanen, vorming en heroriëntatie doorheen de loopbaan, overdracht van knowhow tussen generaties van werknemers enz).

Wat de pensioenbonus betreft, stel ik evenwel vast dat dit in de nota zeer summier aangehaald wordt. Daarom zou ik graag van de minister vernemen hoe zij dat concreet ziet. Wat is het plan van aanpak terzake ?”