Bespreking van de beleidsnota Pensioenen, Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Personen met een beperking

Geplaatst op 24 november, 2021 om 13:58

Open VLD-Fractieleider Maggie De Block nam op maandag 22 november 2021 deel aan de besprekingen over de beleidsnota Pensioenen, Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Personen met een beperking in de commissie Sociale Zaken.

 

Maggie De Block : “Een eerste prioriteit in de beleidsnota betreft een betere informatieverstrekking naar de burger toe. Dit is uiteraard heel belangrijk. Dat de burgers op zoek zijn naar informatie over hun pensioen bewijzen de inlogcijfers op mypension.be.

De voorbije twee jaar hebben maar liefst 3 miljoen hierop ingelogd. Wij vinden het een positief voorstel van de minister om elke burger vanaf 45 jaar een pensioenoverzicht te sturen. De meesten zijn dan halfweg in de actieve loopbaan en dit geeft hen de kans na te denken over verdere stappen in hun carrière. Het is belangrijk dat er een duidelijke link is tussen de duur van de loopbaan en het pensioenbedrag.  Niet het statuut waarin je gewerkt hebt mag bepalend zijn voor het pensioen.“

Verder wordt in de nota aandacht besteed aan de verdere veralgemening van het aanvullend pensioen en het dichten van de gender pension gap.

Maggie De Block : “Bij elke voorgestelde hervorming komt er een gendertoets. We kunnen dit alleen maar toejuichen. Het kan immers niet dat eenzelfde werk tot een verschillend pensioen leidt. In sommige sectoren is dat jammer genoeg nog steeds het geval.”

Naast de pensioenproblematiek lichtte de Minister ook haar beleid toe met betrekking tot armoedebestrijding en personen met een beperking.

Maggie De Block : “De beleidsnota geeft een indrukwekkend beeld van de gevolgen van de sanitaire crisis op de armoedecijfers.  Zo is er een toename vastgesteld van het aantal aanvragen voor alle mogelijke vormen van sociale bijstand tussen januari 2020 en april 2021 van 40%.  De cijfers over het aantal mensen dat een beroep doet op schuldbemiddeling, leefloon, voedselhulp enzovoort tonen eenzelfde groei. Dat baart ons zorgen.”

Voor wat het luik personen met een beperking betreft wordt er in de beleidsnota een onderscheid gemaakt tussen de transversale rol van het beleid enerzijds en de rechtstreekse bevoegdheid anderzijds.

Maggie De Block: “De Minister wil ook het interfederale overleg inzake het beleid rond personen met een beperking heropstarten. Dit is een goed idee want in dit complexe land komt het er op aan om de betrokken burgers zo weinig mogelijk te laten merken van de versnipperde bevoegdheden. In domeinen als de arbeidsmarkt is dergelijk overleg meer dan nuttig.”