Archieven van categorie 'Wetsvoorstellen'

Wetsvoorstel pensioenkrediet

woensdag 16 november 2011

Maggie heeft een wetsvoorstel ingediend dat in ons land een wettelijk kader schept voor het zogenaamde omgekeerde woonkrediet.  Maggie benoemt in haar wetsvoorstel ‘pensioenkrediet. Maggie : “ Met dit wetsvoorstel wil ik een wettelijk kader creëren voor de invoering van het omgekeerd woonkrediet in België.

Wetsvoorstel – bestrijding obesitas

donderdag 3 november 2011

Maggie : “Obesitas vormt een groot probleem voor de volksgezondheid.  In het kader van de behandeling ervan, heb ik daarom een wetsvoorstel ingediend om de consultaties bij erkende diëtisten te laten terugbetalen. Tot op vandaag is dat immers niet het geval. Op lange termijn kan deze maatregeln de gezondheidszorg veel geld besparen.”53K1803001 Wv dietist obesitas

Wetsvoorstel collectieve afhankelijkheidsverzekering

donderdag 29 september 2011

Maggie heeft een wetsvoorstel ingediend om werkgevers aan te moedigen een collectieve afhankelijkheidsverzekering af te sluiten voor hun werknemers.

Wetsvoorstel koppeling pensioen levensverwachting

maandag 5 september 2011

Samen met een aantal collega’s heeft Maggie een wetsvoorstel ingediend om de pensioenleeftijd, de loopbaanvoorwaarde voor vervroegd pensioen en de pensioenbreuk te koppelen aan de evolutie van de levensverwachting. Maggie : “In 1970 bedroeg de gemiddelede levensverwachting van een gepensioneerde 13,91 jaar. In 2010 is deze levensverwachting reeds gestegen tot 19,36 jaar.

Harmonisering pensioenregelingen

maandag 4 juli 2011

De langstlevende echtgenoot heeft recht op een overlevingspensioen, gebaseerd op de pensioenrechten van de overleden partner. Wettelijk samenwonenden hebben tot op vandaag echter geen recht op een overlevingspensioen. Maggie heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om deze  ongelijkheid op te heffen.

Vorm pensioenbonus om tot doorwerkpremie

donderdag 16 juni 2011

Maandelijks belastingvoordeel voor mensen die na hun zestigste werken Maggie wil dat de pensioenbonus op termijn wordt omgevormd tot een doorwerkpremie. Dat is een belastingvermindering voor mensen die na hun zestigste aan de slag blijven. “Bedoeling moet zijn om mensen die langer werken daarvoor elke maand opnieuw te belonen,” stelt Maggie.

Verlenging pensioenbonus

zaterdag 14 mei 2011

Een van de maatregelen uit het Generatiepact was het toekennen van een pensioenbonus aan werknemers en zelfstandigen. Men hoopte aldus de oudere mensen te stimuleren om langer aan het werk te blijven. Maggie : “Deze regeling loopt evenwel af op 1 december 2012.

Systeem sociale derde betaler

dinsdag 10 mei 2011

Samen met enkele collega’s heeft Maggie een wetsvoorstel ingediend dat de sociale derdebetalersregeling  wilt uitbreiden tot welbepaalde doelgroepen.  De sociale derdebetalersregeling is een systeem waarbij de,  in het kader van de verplichte ziekteverzekering voorziene tussenkomst in de verleende zorg,  rechtstreeks door het ziekenfonds aan de zorgverstrekker wordt betaald.

Geboorteverlof voor lesbische meemoeders een feit !

dinsdag 22 maart 2011

Het heeft lang geduurd, maar het is er eindelijk nl. het geboorteverlof voor lesbische meemoeders.  Maggie pleitte reeds voor het invoeren ervan, ze had hiertoe een wetsvoorstel ingediend.  Afgelopen donderdag keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat het geboorteverlof voor lesbische meemoeders goed.  Maggie kwam hierover tussen in de plenaire vergadering.

Ouderschapsverlof – gehandicapt kind

dinsdag 22 maart 2011

De Kamer keurde een wetsvoorstel goed dat een aantal beperkingen inzake ouderschapsverlof voor de zorg van een gehandicapt kind opheft. Namens Open Vld kwam  Maggie hierover in de plenaire vergadering tussen.